Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Aktualności

Łódź, dnia 12 czerwca 2022r.
Problem płacenia alimentów na żonę bądź męża pojawia się w sprawie o rozwód. Małżonkowie rozwodzący się mogą wnieść o to, aby sąd zanim wyda wyrok orzekający rozwód.....
 
Łódź, dnia 02 czerwca 2022r.
Stosunki prawne pomiędzy rodzicami, a dziećmi uregulowane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zdarza się, że klienci pytają mnie czy wyrzeczenie się dziecka jest możliwe. Życie kreuje różne scenariusze. W rzeczywistości może się okazać, że dany mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka. Co w takiej sytuacji zrobić?.....
 
Łódź, dnia 02 czerwca 2022r.
Po osobie zmarłej dziedziczą najbliżsi krewni w pierwszej kolejności, a więc małżonek i dzieci, potem rodzice, a dalej rodzeństwo. Dziedziczenie po rodzicach uzależnione jest od tego czy oboje już rodzice nie żyją czy jeden nadal żyje i pozostawał w związku małżeńskim ze zmarłym.....
 
Łódź, dnia 02 czerwca 2022r.
W każdej sprawie rodzinnej sąd kieruje się w szczególności dobrem małoletniego dziecka. Jeżeli to dobro jest zagrożone sąd może z urzędu wszcząć postępowanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej....
 
Łódź, dnia 07 stycznia 2018r.
Kiedy jeden z były małżonków decyduje się na wystąpienie do sądu z wnioskiem o podział majątku wspólnego bądź w sprawie o rozwód strony zgodnie wniosą o podział majątku małżonków, to wówczas zadają sobie pytanie co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co nie. Generalnie obowiązuje zasada, że wszystko co zostało nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego jest wspólne. Przepisy jednak przewidują od powyższego wyjątki... 
 
Łódź, dnia 02 stycznia 2018r.
Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują także kwestie związane z unieważnieniem małżeństwa. Kiedy możemy żądać unieważnienia małżeństwa? Ustawa stanowi, iż tylko w przypadkach braku świadomego wyrażenia woli, błędu oraz groźby... 
 
Łódź, dnia 15 grudnia 2017r.
Podwyższenie i obniżenie alimentów to niewątpliwie sprawa rodzinna, sprawa o alimenty. Może to być także sprawa rozwodowa, gdyż jeszcze przed rozwodem strony mogły uregulować alimenty, a w sprawie o rozwód żądają ich podwyższenia czy też obniżenia... 
 
Łódź, dnia 10 grudnia 2017r.
Kara umowna to jak sama nazwa wskazuje postanowienie umowne, które strony zamieszczają w umowie celem zmobilizowania każdej ze stron do realizacji swojego zobowiązania. Dłużnik zdaje sobie sprawę, że w przypadku niewypełnienia postanowień umownych będzie musiał zapłacić odszkodowanie... 
 
Łódź, dnia 5 grudnia 2017r.
Nie zawsze umowa najmu może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem. Warto ten fakt mieć na względzie, przy podpisywaniu umowy. Jeżeli strona skorzysta z prawa wypowiedzenia to wówczas dochodzi do wygaśnięcia umowy najmu... 
 
Łódź, dnia 1 grudnia 2017r.
Rozwiązując spory powstałe pomiędzy właścicielami poszczególnych lokali, a Wspólnotą Mieszkaniową warto mieć na uwadze fakt, że właściciele lokali mają określone prawa i obowiązki. Ustawa o własności lokali bardzo precyzyjnie je określa...
 
Łódź, dnia 20 listopada 2017r.
Bardzo często spotykam się z pytaniem czy mogę żądać alimentów od mojego aktualnego małżonka? Odpowiedź na tak zadane pytanie wymaga wyjaśnienia co tak naprawdę oznacza zawarcie związku małżeńskiego. Małżeństwo to stosunek prawny istniejący w obrocie prawnym...
 
Łódź, dnia15  listopada 2017r.
Wbrew pozorom, gdy uzyskamy prawomocny wyrok ustalający kontakty z dzieckiem, to nie oznacza, że kontakty mamy ustalone „na zawsze”. Istnieje możliwość zmiany kontaktów. Sprawy te, jak wszystkie sprawy rodzinne, orzekają sądy rejonowe wydziały rodzinne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka...
 
Łódź, dnia 10 listopada 2017r.
Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy rodzice żyją w rozłączeniu, a dziecko mieszka tylko z jednym z nich. Wówczas nierzadko powstają konflikty na tle kontaktów z dzieckiem np. jeden z rodziców chce syna bądź córkę widywać częściej, drugi zaś u którego są dzieci uważa, że proponowane terminy widzeń nie są odpowiednie....
 
Łódź, dnia 01 listopada 2017r.
Sprawa rozwodowa to dla każdego mojego Klienta bardzo ogromne przeżycie. W dzisiejszych czasach sytuację komplikują okoliczności, kiedy to małżonkowie wyjechali za granicę, a następnie jeden z nich bądź oboje dochodzą do wniosku, że już nie chcą dalej tworzyć rodziny...
 
Łódź, dnia 27 października 2017r.
Bardzo często spotykam się z pytaniami dotyczącymi podziału majątku małżonków w sytuacji, gdy jeszcze się nie rozwiedli. Wynika to z faktu obawy o wspólny majątek, który razem zgromadzili, a przede wszystkim czy będą mieli gdzie zamieszkać po orzeczeniu rozwodu...
 
Łódź, dnia 20 października 2017r.
Bardzo często w czasie trwania związku małżeńskiego, ale także i po małżonkowie czynią wydatki i nakłady na majątek wspólny. Taką sytuacją może być opłacanie czynszu za lokal mieszkalny po uprawomocnieniu się wyroku o rozwód, przez jednego z byłych małżonków bądź uiszczanie rat na poczet kredytu hipotecznego zaciągniętego przez oboje małżonków...
 
Łódź, dnia 15 października 2017r.
Dzisiaj chciałabym omówić kwestie odpowiedzialności małżonków za długi zaciągnięte tylko przez jednego małżonka w trakcie trwania związku małżeńskiego. Jest to zagadnienie cieszące się dużą popularnością...
 
Łódź, dnia 10 października 2017r.
Z przepisów kodeksu postępowania cywilnego wynika, że tak w postępowaniu o zniesienie współwłasności jak i w postępowaniu o dział spadku chodzi o załatwienie całokształtu stosunków, jakie powstały między współwłaścicielami lub spadkobiercami...
 
Łódź, dnia 05 października 2017r.
Dział spadku może być umowny lub sądowy. Powinien w zasadzie objąć całość spadku. Przedmiotem takiego podziału są tylko aktywa. Sąd Najwyższy orzekł, że w postępowaniu działowym nie można dzielić długów spadkowych...
 
Łódź, dnia 01 października 2017r.
Przepisy prawa wprost określają, kto jest uprawnionym do zachowku. Uprawnionymi są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Przy ustalaniu wysokości zachowku przepisy wyróżniają dwie sytuacje. Jeżeli niedoszły spadkobierca jest trwale niezdolny do pracy lub małoletni, wysokość zachowku wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, a w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału...
 
Łódź, dnia 20 września 2017r.
Przepisy prawa wprost określają, kto jest uprawnionym do zachowku. Uprawnionymi są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Przy ustalaniu wysokości zachowku przepisy wyróżniają dwie sytuacje. Jeżeli niedoszły spadkobierca jest trwale niezdolny do pracy lub małoletni, wysokość zachowku wynosi dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym, a w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału...
Łódź, dnia 15 września 2017r.
Obowiązujące przepisy prawa przewidują różne formy testamentu, w oparciu o które dochodzi do nabycia spadku. Wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne. Pamiętajmy, że testament może być zawsze przez testatora odwołany, zmieniony. Podstawową formą testamentu zwykłego jest testament własnoręczny. Musi on być spisany pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą...
Łódź, dnia 10 września 2017r.
Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu to dziedziczenie nastąpi według zasad obowiązujących w kodeksie cywilnym. W pierwszej kolejności powołane są do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Dziedziczą oni w równych częściach, jednak udział małżonka nie może być mniejszy niż ¼ spadku...
Łódź, dnia 01 września 2017r.
Pamiętajmy, że gdy umrze nasz bliski, to konieczne jest uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku, by stworzyć sobie możliwość załatwienia wszystkich spraw dotyczących zmarłego. Obowiązujące przepisy prawa przewidują dwie drogi by uzyskać powyższy cel...
Łódź, dnia 25 sierpnia 2017r.
W sprawach o rozwód, strony mogą również wnieść o to, aby sąd orzekł o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania. Chodzi tu o takie sytuacje, gdy rozwiedzeni małżonkowie nadal razem mieszkają. Najczęściej konsekwencją skutecznie przeprowadzonego rozwodu jest podział majątku wspólnego...
Łódź, dnia 12 sierpnia 2017r.
W sprawach o rozwód, strony mogą formułować różne roszczenia, aby uporządkować większość spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem. W sytuacji, gdy wspólnie zajmują mieszkanie, również istnieje możliwość zgłaszania odpowiednich wniosków. Jednym z nich jest żądanie eksmisji małżonka...
Łódź, dnia 10 sierpnia 2017r.
Po przeprowadzaniu sprawy o rozwód małżonek może zażądać alimentów od drugiego małżonka. Jeżeli żądający nie został uznany za wyłącznie winnego za rozkład małżeństwa i znajduje się w niedostatku może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków
Łódź, dnia 1 sierpnia 2017r.
Od stron zależy czy podejmując decyzję o wniesieniu pozwu o rozwód chcą, aby sąd dodatkowo orzekał także o tym, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Tylko na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy...
Łódź, dnia 10 lipca 2017r.
Bardzo często w mojej praktyce spotykam się z pytaniem czy odpowiadam za długi zaciągnięte przez mojego małżonka, czy mogę coś zrobić aby uniknąć odpowiedzialności...
Łódź, dnia 05 lipca 2017r.
Byli małżonkowie chcąc podzielić majątek muszą najpierw ustalić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co w skład majątku odrębnego. Majątek odrębny każdego z małżonków to: 1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej...
Łódź, dnia 26 czerwca 2017r.
Pozew o alimenty składamy w Sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka i co najważniejsze nie podlega opłacie sądowej. W tym miejscu należy zadać sobie pytanie jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę ustalając wysokość alimentów. Zgodnie z art. 135 § 1 zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego...
Łódź, dnia 20 czerwca 2017r.
Rozstrzygając w przedmiocie świadczeń alimentacyjnych w sprawie o rozwód na rzecz dzieci stron, Sąd ma na uwadze art. 58 § 1 k.r.o. przy zastosowaniu art. 133 k.r.o. i 135 k.r.o. Zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o. w wyroku orzekającym rozwód sąd z urzędu orzeka, w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka...
Łódź, dnia 15 czerwca 2017r.
Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli...
Łódź, dnia 05 czerwca 2017r.
Pamiętajmy, że gdy otrzymamy darowiznę czy to od członka naszej rodziny czy od osoby zupełnie dla nas obcej, istnieje możliwość jej odwołania. Kodeks cywilny posługuje się pojęciem „rażącej niewdzięczności” nie określając jednak co tak naprawdę autor miał na myśli. Interpretacja powyższego pojęcia została pozostawiona orzecznictwu i to właśnie nim będzie się posiłkować sąd rozstrzygający sprawę...
Łódź, dnia 28 maja 2017r.
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)...
Łódź, dnia 15 maja 2017r.
Nie zawsze bycie spadkobiercą ustawowym bądź testamentowym wiąże się z uzyskaniem majątku spadkowego. Spadek obejmuje bowiem nie tylko aktywa, ale także pasywa. Bardzo często spadkobiercy nie są świadomi tego, że spadkodawca pozostawił po sobie długi spadkowe...
Łódź, 08 maja 2017
Do postępowania rozwodowego należy się przygotować nie tylko formalnie, o czym już pisałam, ale przede wszystkim mentalnie. Niewątpliwie bowiem sprawa o orzeczenie rozwodu wiąże się dla każdej ze stron z ogromnym przeżyciem i stresem, co jest zrozumiałe...
Łódź, 06 kwietnia 2017
Kolejna negatywna przesłanka rozwodowa przewidziana jest w art. 56 § 3, wyrażającym zasadę rekryminacji, a więc brak zgody na rozwód żądany przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przewidziane są jednak dwa wyjątki gdy sąd udzieli rozwodu, a mianowicie pierwszym jest zgoda drugiego małżonka na orzeczenie rozwodu, natomiast drugim sprzeczność odmowy zgody na rozwód z zasadami współżycia społecznego...
Łódź, 29 marca 2017
Drugą negatywną przesłanką orzeczenia rozwodu jest jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Kodeks nie precyzuje dokładnie sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Pojęcie to w kontekście spraw rozwodowych wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej z 18 marca 1968r. (III CZP 70/66, LexisNexis nr 314673, OSNCP 1968, nr 5, poz. 77), wskazując, że orzeczenie...
Łódź, dnia 29 marca 2017r.
Wystąpienie z pozwem o rozwód nie zawsze gwarantuje nam uzyskanie wyroku rozwodowego. Może się tak zdarzyć, że Sąd oddali powództwo. Ma to miejsce w ściśle określonych sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa...
Łódź, dnia 28 marca 2017r.
Postępowanie należy rozpocząć od złożenia pozwu o rozwód w Sądzie Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda...