Ochrona interesów dziecka przy rozwodzie

Jak chronić interesy dziecka podczas rozwodu?

Dla większości małżeństw rozwód nie jest łatwą sprawą, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i materialnym. Szczególnie trudne są rozwody rodziców, gdzie oprócz podziału majątku, ważne jest również określenie odpowiedzialności rodzicielskiej obojga rodziców. Jak więc z punktu widzenia prawa zadbać o ochronę interesów dziecka podczas rozwodu?

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu cywilnego zapewniają mechanizmy, mające na celu zabezpieczenie dobra dziecka. Uregulowanie opieki rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, kontaktów oraz obowiązków alimentacyjnych to kluczowe elementy, które pomagają w ochronie interesów dziecka zarówno w czasie sprawy rozwodowej, jak i po rozwodzie.

Prawo do opieki rodzicielskiej

Opieka nad dzieckiem jest jednym z najważniejszych aspektów regulowanych podczas rozwodu. Zgodnie z art. 93 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom” co oznacza, że w normalnych warunkach każdy z rodziców ma równe prawa do opieki nad dzieckiem.
Podczas sprawy rozwodowej rozstrzygający o władzy rodzicielskiej sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka, biorąc pod uwagę zarówno jego potrzeby emocjonalne, jak i materialne.

W czasie rozwodu sąd, dbając o interesy dziecka, może również zdecydować o:

  • ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
  • ograniczeniu władzy rodzicielskiej obojga rodziców,
  • pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
  • pozbawieniu władzy rodzicielskiej obojga rodziców,
  • zawieszeniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
  • zawieszeniu władzy rodzicielskiej obojga rodziców.

Nasza Kancelaria Adwokacka służy pomocą w przypadku egzekwowania prawa do opieki, w tym ograniczenia władzy rodzicielskiej. Zapraszamy do kontaktu.

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka

Jednym z kluczowych elementów ochrony interesów dziecka podczas rozwodu jest ustalenie jego miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 26 Kodeksu cywilnego: „Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska”.

Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia, sąd sam zadecyduje, z którym rodzicem dziecko będzie mieszkać, mając na uwadze jego dobrostan.

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem rodziców. Zgodnie z art. 113 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”.

Sąd może zatem ustalić szczegółowy harmonogram kontaktów, zapewniając regularne spotkania z obojgiem rodziców. Decyzje dotyczące kontaktów dziecka z rodzicami powinny być zawsze podnajmowane w taki sposób, aby zapewnić dziecku stabilność i bezpieczeństwo.

Alimenty i zabezpieczenie finansowe dziecka

Zgodnie z art. 133 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie”.

Obowiązek alimentacyjny ma na celu zapewnienie dziecku środków niezbędnych do życia, edukacji i rozwoju. Sąd określa zatem wysokość alimentów na podstawie potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do ich płacenia.

Mediacje rodzinne jako pomoc w znalezieniu konsensusu

Mediacje są skutecznym narzędziem do rozwiązywania sporów dotyczących opieki nad dzieckiem i kontaktów z nim. Zgodnie z art. 183 §1 Kodeksu postępowania cywilnego: „Sąd może skierować strony do mediacji”.

Mediacje pomagają w osiągnięciu porozumienia, które najlepiej odpowiada interesom dziecka, bez konieczności prowadzenia długotrwałych procesów sądowych.

Rola kuratora sądowego, reprezentującego interesy dziecka

W niektórych przypadkach sąd może powołać kuratora do reprezentowania interesów dziecka. Zgodnie z art. 99 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora, jeżeli dobro dziecka tego wymaga”.

Kurator działa na rzecz dziecka, dbając o jego dobro i interesy w toku postępowania sądowego.

Prawo rodzinne
Adwokat Joanna Zielińska
Kancelaria Adwokacka
Oddziały Kancelarii:
ŁódźPabianiceBrzeziny
zadzwoń: 609 776 542

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu