Strona Joanny ZIelińskiej

Rozwód Łódź

Adwokat Rozwód
Łódź, Pabianice, Brzeziny

Jeżeli szukacie Państwo adwokata wyspecjalizowanego w prowadzeniu spraw rozwodowych, serdecznie polecam Państwu swoje usługi. Od wielu lat rozwody to podstawowy obszar mojej aktywności adwokackiej. W tym czasie miałam przyjemność wesprzeć wielu klientów profesjonalnymi i kompleksowymi usługami prawnymi. Zapewniam fachową wiedzę, a także niezbędną moim zdaniem empatię oraz dyskrecję, bo rozwód to zwykle jedno z najtrudniejszych w życiu doświadczeń. Gwarantuję Państwu pełne zaangażowanie w trakcie całej współpracy, od przygotowania pozwu po pomyślne uprawomocnienie wyroku.

Zakres prowadzonych przeze mnie spraw

Rozwód z orzeczeniem o winie oraz rozwód bez orzekania o winie,
Orzeczenie i zniesienie separacji,
Alimenty na rzecz dzieci lub małżonka,
Podział majątku wspólnego między małżonkami,
Ustalenie kontaktów z dzieckiem,
Ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
Zabezpieczenie roszczenia o alimenty i eksmisje na czas trwania postępowania,
Eksmisja małżonka,
Ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania,
Przeprowadzenie rozwodu międzynarodowego.

Co mnie wyróżnia?

Doświadczenie w sprawach rozwodowych

Od rozpoczęcia praktyki po dziś dzień sprawy rozwodowe to moja główna specjalizacja. Wieloletnie doświadczenie w rozwodach pozwala mi skutecznie doradzać i sprawnie działać na rzecz moich Klientów.

Doskonała współpraca z Klientami

Pracuję z moimi klientami w taki sposób, w jaki sama chciałabym być obsługiwana na ich miejscu. Jestem rzeczowa i merytoryczna, a jednocześnie daję realne wsparcie, jakiego klienci oczekują.

Zaangażowanie, które potwierdzają moi Klienci

W niemal każdej branży słowo „zaangażowanie” jest nadużywane, przez co zapewne straciło na swym znaczeniu. Jednak opinie moich klientów, które znajdziecie Państwo np. w Google, utwierdzają mnie w przekonaniu, że mogę o sobie śmiało powiedzieć – jestem adwokatem zaangażowanym, bo zawsze dbam o swoich Klientów i dążę do tego, by rozwód zakończył się w sposób zgodny z ich oczekiwaniami.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną, zapewniam rzetelną i uczciwą obsługę.

podpisanie umowy

Rozwód Łódź, Brzeziny, Pabianice

Teren działania kancelarii

Głównym terenem działania mojej kancelarii jest Łódź, Brzeziny i Pabianice, czyli miastach, w których dostępne są biura kancelarii. Bez względu na te organizacyjne udogodnienia służę Państwu pomocą na terenie całego województwa łódzkiego.

Siedziba główna mojej kancelarii znajduje się w samym centrum Łodzi – przy ul. Piotrowskiej 82/XIII „U”. Adresy filii w Brzezinach i Pabianicach znajdziecie Państwo w stopce mojej strony internetowej.

Rozwód – najczęściej zadawane pytania

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Pomimo spełnienia przesłanek uzasadniających żądanie rozwodu, sąd może odmówić wydania orzeczenia, jeżeli:

 • ucierpiałoby na tym dobro wspólnych, małoletnich dzieci stron (np. eskalująca agresja, konflikty w rodzinie);
 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. żądanie rozwodu w sytuacji, kiedy współmałżonek wymaga codziennej opieki z uwagi na wiek lub stan zdrowia);
 • rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że współmałżonek wyrazi zgodę na rozwód. Nadal jednak sąd może zgodę uznać za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.

Czym różni się separacja od rozwodu?

Separacja orzekana jest w sytuacji, kiedy nastąpił zupełny (ale nie trwały!) rozkład pożycia małżeńskiego w zależności od okoliczności na żądanie jednego lub obu małżonków. Do głównych różnic między separacją a rozwodem należy zaliczyć:

 • brak definitywnego rozwiązania związku małżeńskiego (małżonkowie nie mogą wstąpić w nowy związek małżeński);
 • separacja nie znosi obowiązku wzajemnej pomocy materialnej i pozamaterialnej, o ile wymagają tego względy słuszności;
 • orzeczenie separacji nie uprawnia do powrotu do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa;
 • na zgodne żądanie małżonków sąd znosi separację.

Co wpływa na szybkość uzyskania rozwodu?

Postępowanie sądowe przedłuża przede wszystkim rozległe postępowanie dowodowe oraz szukanie wspólnego stanowiska dopiero na sali sądowej. Orzeczenie rozwodu może przyspieszyć:

 • złożenie pozwu o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie;
 • przygotowanie wspólnego stanowiska dotyczącego m.in. alimentów, opieki nad dzieckiem i kontaktów z nim;
 • złożenie wniosku o przyspieszenie terminu rozpoznania sprawy (np. z uwagi na wielomiesięczny wyjazd służbowy jednego z małżonków);
 • złożenie wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie wideokonferencji.

Odpowiednie przygotowanie strategii procesowej pozwala uzyskać rozwód lub separację już na pierwszym terminie. Warto postawić na dobre przygotowanie, a kluczowy może być doświadczony adwokat od rozwodów.

W jakich sytuacjach mogę zyskać, gdy orzeczony zostanie rozwód z winy współmałżonka?

Stwierdzenie winy współmałżonka oznacza, że tylko on jest odpowiedzialny za rozkład pożycia. Uzyskanie takiego rozstrzygnięcia to:

 • możliwość żądania alimentów od małżonka wyłącznie winnego w sytuacji, kiedy istotnie pogorszy się jego sytuacja materialna (nie ma konieczności wykazywania przesłanki niedostatku);
 • uniknięcie obowiązku płacenia alimentów na rzecz małżonka wyłącznie winnego nawet wtedy, gdy znajdzie się on w niedostatku;
 • obciążenie kosztami postępowania strony przegranej w sporze;
 • możliwość żądania ustalenia nierównych udziałów w postępowaniu o podział majątku (wyłączna wina stanowi wtedy ważny powód dla takiego rozstrzygnięcia);
 • szansa na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w zakresie opieki rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem.

Warto pamiętać, że sąd nie rozróżnia mniejszej i większej winy i nie ma możliwości jej kompensowania. Jeżeli wina leży po obu stronach, zostanie orzeczony rozwód z winy obojga współmałżonków, choćby jeden z nich ponosił ją w minimalnym stopniu.

Czy koszty rozwodu są dzielone na małżonków?

Opłata stała za pozew rozwodowy to 600 zł. Zgodnie z ogólną zasadą, koszty sporu ponosi strona przegrywająca proces. W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków współmałżonek może żądać zwrotu całości kosztów postępowania. Jeżeli sąd nie orzekł o winie, połowa opłaty jest zwracana powodowi, a połowa z pozostałej części (150 zł) musi zapłacić pozwany. W przypadku winy obu stron opłata 600 zł jest dzielona po równo między współmałżonków.

Oprócz kwoty bazowej może pojawić się dodatkowa opłata za podział majątku lub eksmisję. Złożenie wniosku o zwolnienie z opłat sądowych nie zwalnia z konieczności zapłaty wynagrodzenia adwokata strony przeciwnej w razie przegrania sporu.

Który sąd w Łodzi rozpatruje sprawy rozwodowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pozew o rozwód należy złożyć do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile mieszka w nim przynajmniej jeden ze współmałżonków. W przeciwnym razie pozew składa się do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, a jeżeli nie jest ono znane, dla miejsca powoda.

Tej właściwości przemiennej nie można naruszyć, składając pozew do zupełnie innego sądu okręgowego. Apelację od wyroku sądu okręgowego zawsze rozpoznaje sąd apelacyjny.

Ubiegając się o rozwód w Łodzi nasze sprawy rozpatrują odpowiednio – Sąd Okręgowy w Łodzi, jako I instancja oraz Sąd Apelacyjny w Łodzi, jako II instancja.

Jak wygląda podział majątku przy rozwodzie?

Podział majątku polega na tym, że wspólne składniki majątkowe są dzielone między małżonków. Podziału dokonuje ten sam sąd, który rozpoznaje sprawę rozwodową. Co do zasady udziały w majątku są równe, ale z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów. Podział majątku to koleiny istotny element, warto więc rozważyć, czy adwokat nie będzie w tym obszarze szczególnie pomocny.

O co pyta sąd podczas sprawy rozwodowej?

Podczas rozprawy sąd dąży do ustalenia, czy zaistniały przesłanki do orzeczenia rozwodu. Dlatego pytania mogą dotyczyć:

 • Kiedy zawarto związek małżeński i jak układały się relacje małżonków po ślubie?
 • Kiedy ustało pożycie fizyczne i z jakiej przyczyny?
 • Kiedy między małżonkami pojawiły się konflikty i na jakim tle?
 • Czy małżonkowie wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe?
 • Czy małżonkowie mają wspólne dzieci i kto zajmuje się ich wychowaniem?

Rodzaj zadawanych pytań w dużej mierze zależy od okoliczności sprawy, a także zeznań świadków, jeżeli byli oni wezwani na rozprawę rozwodową. Adwokat może Państwu przygotować się do takiej rozprawy. Obiektywne spojrzenie adwokata bywa w tej kwestii trudne do przecenienia.

Czy można połączyć rozwód z eksmisją?

Z orzeczeniem rozwodowym można połączyć również eksmisję, jeżeli pozwany współmałżonek swoim zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. To na powodzie spoczywa obowiązek wykazania, że w sprawie zachodzą szczególne okoliczności, które uzasadniają żądanie eksmisyjne.

Warto pamiętać, że eksmisja według KRO jest orzekana dopiero w wyroku rozwodowym. W przypadku pilnym można skorzystać z mechanizmów przewidzianych przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Najczęściej będą to przypadki przemocy w rodzinie, uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Czy dziecko może być wysłuchane w sprawie o rozwód?

Sąd wysłucha dziecko w sprawach jego dotyczących, jeżeli przemawia za tym rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości. Stosownie do tych okoliczności uwzględniane są życzenia oraz zdanie dziecka. Wysłuchanie odbywa się poza salą rozpraw tak, aby zapewnić możliwie spokojne warunki, dyskrecję i poczucie bezpieczeństwa małoletniego. Zazwyczaj wysłuchaniu towarzyszy psycholog, choć nie ma takiej formalnej konieczności. Jeżeli badaniem zajmuje się OZSS, z rozmowy sporządzana jest opinia.

Czym jest rozwód?

Rozwód to rozwiązanie ważnego małżeństwa przez sąd, na wniosek jednego lub obu małżonków. Rozwód orzekany jest, gdy pomiędzy małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Na podstawie art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, za pożycie małżeńskie uważa się ogół więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych, które powstają pomiędzy małżonkami (zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania).

Rozwody są orzekane przez sąd, gdy rozkład pożycia jest trwały i zupełny:

Za trwały rozkład pożycia uznaje się okoliczności, gdy małżonkowie nie są w stanie w przyszłości odtworzyć łączącej ich niegdyś więzi (ocena następuje na podstawie doświadczenia życiowego). Sądy biorą pod uwagę m.in. czas, który upłynął od wystąpienia rozkładu. W przypadku, gdy jedno z małżonków wskazuje, że istnieje szansa powrotu do wspólnego pożycia, a drugie wnioskuje o rozwód, ostateczną ocenę podejmuje sąd.

Za zupełny rozkład pożycia uznaje się sytuację, gdy pomiędzy małżonkami następuje brak jakichkolwiek więzi duchowych, fizycznych oraz gospodarczych. Wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Do rozpadu pożycia małżeńskiego najczęściej dochodzi wskutek szeregu przyczyn, które polskie prawo dzieli na zawinione i niezawinione. Nie mają one znaczenia dla samego orzekania rozwodu (sądy orzekają rozwody, gdy dochodzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia oraz nie istnieją przesłanki przeciwko orzeczeniu rozwodu), ale bierze się je pod uwagę w przypadku rozwodów z orzekaniem o winie.

Jakie są niezawinione i zawinione przyczyny rozpadu małżeństwa?

Do przyczyn niezawinionych rozpadu pożycia małżeńskiego zalicza się m.in.:

 • choroby psychiczne
 • długotrwałe choroby
 • niedopasowanie pod względem seksualnym
 • niezgodność charakterów

Do przyczyn zawinionych rozpadu pożycia małżeńskiego zalicza się m.in.:

 • zdradę małżeńską
 • nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od narkotyków
 • przemoc wobec małżonka (fizyczną, psychiczną)
 • unikanie pracy
 • niedokładanie się do domowego budżetu
 • zły stosunek do małżonka, dzieci lub bliskich małżonka

Co warto wiedzieć o wniesienie pozwu o rozwód

Pozew rozwodowy należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sądzie okręgowym właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba przebywa w tym miejscu). W innych przypadkach pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym do miejsca zamieszkania pozwanego. Dla mieszkańców Łodzi będzie to: Sąd Okręgowy w Łodzi, plac Generała Henryka Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź.

Pozew można złożyć bezpośrednio w biurze podawczym sądu lub wysłać go listownie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dokument można złożyć osobiście lub udzielić pełnomocnictwa adwokatowi, który profesjonalnie przygotuje pozew i złoży go w imieniu Klienta.

W pozwie muszą znaleźć się dane właściwego sądu, dane formalne powoda i pozwanego oraz dane pełnomocnika, jeśli korzystamy z usług prawnika. Konieczna jest również dołączenie aktu małżeństwa, a jeśli posiadacie Państwo niepełnoletnie dzieci, to również ich akty urodzenia.

Celem powoda powinno być opisanie winy współmałżonka lub wskazanie, iż nie oczekuje on orzekania o winie. W pozwie powód wskazuje fakty, które przemawiają na korzyść jego oczekiwaniom oraz wskazuje dowody na potwierdzenie tych faktów. Dobre uzasadnienie pozwu jest szalenie istotne dla dalszego przebiegu postępowania.

W pozwie rozwodowym należy uzasadnić, czego domagamy się wnosząc o rozwód. W pozwie o rozwód można zawrzeć prośbę o wydanie postanowień ustalających sposób korzystania z domu/mieszkania, obowiązków w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych rodziny i opiekę nad małoletnimi dziećmi na czas trwania procesu rozwodowego. Można także wnioskować o rozstrzygnięcia nieobligatoryjne – np. o ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi czy orzeczenie o alimentach.

Jakie może być orzeczenie sądu w przypadku sprawy o rozwód?

Podczas postępowania rozwodowego sąd może orzec:

 • rozwód bez orzekania o winie (gdy obie strony zgodnie złożą wniosek o tym sposobie orzeczenia w pozwie lub na dalszych etapach postępowania rozwodowego)
 • rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków
 • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron

W postępowaniu rozwodowym sąd może orzec dodatkowo o:

 • władzy rodzicielskiej
 • kontaktach z małoletnimi dziećmi
 • alimentach na dzieci
 • alimentach na małżonka
 • podziale majątku
 • zwrocie kosztów sądowych od strony przeciwnej

Adwokat Rozwód Łódź

Chcesz uzyskać szybki rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie współmałżonka? Zależy Ci na profesjonalnym wsparciu doświadczonego pełnomocnika, która zadba o wszystkie kwestie formalne i podpowie, jak przeprowadzić sprawę, aby rozwód nie ciągnął się całymi latami? Masz problem z podziałem majątku wspólnego, chcesz uregulować sądownie kwestię opieki czy kontaktów nad małoletnimi dziećmi lub uzyskać (wraz z rozwodem) orzeczenie o przyznaniu alimentów? We wszystkich tych przypadkach służę Państwu profesjonalną pomocą prawną. Zapewniam opieką merytoryczną na wszystkich etapach postępowania i pomogę bez szkód przejść przez rozwód, który bywa jednym z najcięższych doświadczeń w życiu.

Zapraszam do jednego z biur (Łódź, Pabianice, Brzeziny) lub kontaktu telefonicznego. Reprezentuję zarówno wnoszących sprawę o rozwód, jak i pozwanych.