rzeczy, które musisz wiedzieć przed rozwodem

Rozwód a podział majątku wspólnego małżonków w sprawie rozwodowej

Bardzo często spotykam się z pytaniami dotyczącymi podziału majątku małżonków w sytuacji, gdy jeszcze się nie rozwiedli. Wynika to z faktu obawy o wspólny majątek, który razem zgromadzili, a przede wszystkim czy będą mieli gdzie zamieszkać po orzeczeniu rozwodu.

Już w pozwie o rozwód możemy zażądać podziału majątku wspólnego małżonków

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje taką możliwość, aby już w pozwie o rozwód zażądać podziału majątku wspólnego małżonków. Muszą być jednak spełnione określone warunki, aby sąd ten wniosek uwzględnił. Sąd w wyroku rozwodowym dokona podziału majątku, jeżeli przeprowadzenie działu nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

W tym miejscu należy zadać sobie pytanie jak mamy rozumieć przesłankę, że podział nie spowoduje nadmiernej zwłoki? Pamiętajmy, że w sprawie o rozwód, sąd głównie skupia się na ustaleniu czy pomiędzy stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Bardzo często reguluje sytuację prawną dzieci stron, gdy te są jeszcze małoletnie. Powyższe okoliczności powodują, że podział majątku nie może być skomplikowany.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że przede wszystkim nie powinno być sporu co do składu majątku wspólnego jak i jego wartości, albo gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie.

Ostatecznie, gdy sąd uzna, że powyższe warunki nie są spełnione to taki wniosek o podział majątku pozostawia bez rozpoznania. Rozstrzygnięcie to zamieszcza albo w odrębnym postanowieniu albo w wyroku. Ważne jest również to, iż nie podlega ono zaskarżeniu.

W takiej sytuacji po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego strony będą mogły złożyć wniosek o podział majątku wspólnego do sądu już wtedy rejonowego, a nie okręgowego. Sprawa będzie rozpoznawana w trybie nieprocesowym.

W wyroku rozwodowym znajdziemy odrębne rozstrzygnięcie w temacie majątku

W sytuacji zaś gdy sąd zdecyduje się dokonać podziału majątku stron w sprawie o rozwód, to zamieszcza w wyroku rozwodowym odrębne rozstrzygnięcie w tym zakresie, które również może zostać odrębnie zaskarżone. Oznacza to, że strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu tylko w zakresie podziału majątku może wnieść środek zaskarżenia do sądu drugiej instancji.

Decydując się na złożenie wniosku o podział majątku wspólnego w pozwie o rozwód, musimy pamiętać, że trzeba zaproponować sposób podziału, czyli inaczej ujmując winno się określić jak sąd ma podzielić nasz majątek. Przepisy przewidują trzy sposoby podziału. Możemy rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego podzielić fizycznie. Istnieje też możliwość przyznania jednemu z małżonków rzeczy na wyłączną jego własność ze spłatą drugiego małżonka, a także istnieje inna opcja, a mianowicie można sprzedać rzecz i podzielić się pieniędzmi ze sprzedaży.

W przypadku rozstrzygnięcia znoszącego współwłasność rzeczy przez jej sprzedaż w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego istotne jest, aby orzeczenie sądu zawierało stanowcze, bezwarunkowe i bezterminowe postanowienie o sprzedaży tej rzeczy. Nie polecam sprzedaży mieszkania za pośrednictwem sądu, gdyż znacznie korzystniej jest sprzedać mieszkanie na wolnym rynku. Można złożyć zgodny wniosek o zwieszenie postępowania i spróbować sprzedać lokal.

Warto także przed założeniem sprawy o rozwód porozmawiać z drugim małżonkiem i ustalić sposób podziału, a przede wszystkim czy wchodzą w grę spłaty i dopłaty. Niezbędnym jest również porozumienie się co do wartości poszczególnych nieruchomości i ruchomości oraz wysokości spłat i dopłat. Musimy mieć pewność, że na posiedzeniu sądu nie okaże się, iż jakiś element nie został uzgodniony. Takie podejście do sprawy pozwoli zwiększyć prawdopodobieństwo, że sąd przychyli się, aby rozpoznać wniosek o podział majątku w postępowaniu rozwodowym.

Jeżeli strony korzystają z pomocy adwokata lub innego prawnika pomocne jest również zorganizowanie spotkania z udziałem profesjonalnych pełnomocników, którzy dopilnują, aby wszystkie kwestie pomiędzy małżonkami były omówione.

Odwiedź nasze siedziby:

Kancelaria adwokacka Łódź
Kancelaria adwokacka Pabianice
Kancelaria adwokacka Brzeziny

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu