wyrok sądowy

Stwierdzenie nabycia spadku

Pamiętajmy, że gdy umrze nasz bliski, to konieczne jest uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku, by stworzyć sobie możliwość załatwienia wszystkich spraw dotyczących zmarłego. Obowiązujące przepisy prawa przewidują dwie drogi by uzyskać powyższy cel.

Jeżeli sprawa nie jest skomplikowana, w szczególności, gdy znamy adresy zamieszkania wszystkich uczestników postępowania (potencjalnych spadkobierców), istnieje możliwość uzyskania poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Druga droga to złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Do którego sądu taki wniosek należy złożyć? Sądem rzeczowo właściwym jest zawsze sąd rejonowy, natomiast miejscowo, sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw wniosek składa się do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy

Do takiego wniosku musimy dołączyć opłatę od wniosku w wysokości 50 zł, którą należy uiścić na konto sądu rejonowego, w którym będzie toczyć się postępowanie spadkowe. Dodatkowo załączamy odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.

Kto będzie wnioskodawcą, a kto uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku? Będzie nim podmiot, który ma interes prawny w uzyskaniu postanowienia sądu. Przede wszystkim będą to spadkobiercy. Oni mają interes prawny, aby brać udział w postępowaniu, gdyż najczęściej ich celem jest oddziedziczenie spadku. Pamiętajmy, że bez postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku nie załatwimy jakichkolwiek formalności.

Na pewno interes prawny będzie przysługiwać wierzycielom spadkodawcy, którzy najczęściej dążą do zaspokojenia długów po zmarłym od spadkobierców. Oni również mogą złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. W praktyce spotykamy się często ze składaniem wniosków przez urzędy skarbowe, ZUS czy banki.

Niewątpliwie do wniosku winniśmy również załączyć odpisy aktów stanu cywilnego. Jeżeli uczestnikami postępowania bądź wnioskodawcą są kobiety, które wyszły za mąż (zmieniły nazwisko) to załączamy odpisy skrócone aktów małżeństwa, w przypadku kobiet, które nie wyszły za mąż oraz mężczyzn załączamy odpisy skrócone aktów urodzenia.

Wniosek wraz z dokumentami składamy w tylu kopiach, ile jest osób uczestniczących w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku plus jeden egzemplarz dla sądu. I tak, jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie żonę oraz dwójkę synów, a żona jest wnioskodawcą, to do sądu składamy trzy egzemplarze wniosku z załącznikami. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla sądu, a dwa egzemplarze dla synów.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można napisać odręcznie jak i na komputerze. Nie ma to żadnego znaczenia. Wysyłamy całą korespondencję listem poleconym lub składamy osobiście w biurze podawczym sądu. Warto zostawić dla siebie kopię wniosku.

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku najczęściej kończą się po odbyciu pierwszej rozprawy. Może się tak zdarzyć, że wystąpią przeszkody w rozpoznaniu. Wówczas sąd odroczy rozprawę na kolejny termin. Postępowanie kończy się wydaniem przez sąd postanowienia, w którym stwierdza kto nabył spadek po spadkodawcy. Warto pamiętać, że sąd nie wysyła postanowienia do domu. Jeżeli chcemy nim dysponować to trzeba złożyć stosowny wniosek. Postanowienie staje się prawomocne po upływie około trzech tygodni. Dopiero wtedy jest sens odebrać postanowienie wraz ze stwierdzeniem prawomocności. Taki dokument uprawnia nas do przeprowadzenia np. działu spadku, ale także załatwienia wszelkich formalności.

Pamiętajmy także, że w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, jeżeli nie upłynęło sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania może on złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. Skuteczne odrzucenie spadku oznacza, że spadkobierca nie dziedziczy w ogóle po spadkodawcy. Nie nabywa aktywów, ale także nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe.

Chcąc odrzucić spadek w imieniu małoletnich, rodzice muszą wystąpić do sądu rodzinnego o zezwolenie na odrzucenie spadku. Dopiero uzyskanie postanowienia sądu zezwalającego na odrzucenie spadku uprawnia ich do odrzucenia spadku bądź u notariusza, bądź przed sądem. Pamiętajmy, że samo uzyskanie postanowienia o zezwoleniu na odrzucenie spadku nie jest odrzuceniem spadku. Bardzo często rodzice uzyskując takie zezwolenie są przekonani, że zabezpieczyli swoje dzieci przed dziedziczeniem długów, co jest błędnym myśleniem.

Odwiedź nasze siedziby:

Kancelaria adwokacka Łódź
Kancelaria adwokacka Pabianice
Kancelaria adwokacka Brzeziny

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu