Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy rodzice żyją w rozłączeniu, a dziecko mieszka tylko z jednym z nich. Wówczas nierzadko powstają konflikty na tle kontaktów z dzieckiem np. jeden z rodziców chce syna bądź córkę widywać częściej, drugi zaś u którego są dzieci uważa, że proponowane terminy widzeń nie są odpowiednie.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Sprawy o ustalenie kontaktów to także sprawy rodzinne. Kontakty z dzieckiem to odrębny i nie związany z władzą rodzicielską element relacji między rodzicami, a dziećmi. W uchwale z dnia 26 września 1983 r.,( III CZP 46/83, OSNC 1984, nr 4, poz. 49, LEX nr 2930 ) Sąd Najwyższy stwierdził, że nieprzyznanie w razie sądowego ustalenia ojcostwa ojcu dziecka władzy rodzicielskiej nad nim nie wyłącza prawa ojca dziecka do osobistej z nim styczności.

Co to oznacza? Dziecko ma prawo widywać się z rodzicem nawet, jeżeli sąd uznał, iż należy mu odebrać władzę rodzicielską. Tutaj bowiem najważniejsze jest dobro dziecka, ono musi mieć dla zapewnienia mu prawidłowego rozwoju kontakt zarówno z ojcem jak i z matką. Każde bowiem z rodziców ma inna rolę do spełnienia. Oczywiście wykluczam tu sytuacje patologiczne, kiedy jeden z rodziców nadużywa alkoholu czy też stosuje przemoc słowną bądź fizyczną.

Sposoby kontaktów z dzieckiem

W orzecznictwie i literaturze prawniczej jako formy kontaktów podaje się odwiedziny w miejscu zamieszkania dziecka, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, ale także prowadzenie korespondencji czy to w formie tradycyjnej czy też elektronicznej typu poczta elektroniczna, skype, facebook, sms.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem rozprawa sądowa

Wniosek o ustalenie kontaktów rozpoznają sądy rejonowe, wydziały rodzinne, chyba że został złożony pozew o rozwód to wówczas Sąd Okręgowy w sprawie rozwodowej. Rozwody to przecież też sprawy rodzinne. We wniosku powinniśmy określić, kiedy chcemy widywać się z dzieckiem podają konkretne dni i godziny. Warto określić także sposoby widzeń w wakacje i święta.

W sprawach o ustalenie przeprowadzana jest rozprawa. Sąd wysłuchuje rodziców, świadków oraz zapoznaje się ze złożoną dokumentacją dowodową.

Powyższe jest bardzo istotne, gdyż umożliwia sądowi poznać sytuację rodzinną i osobistą stron, a także dziecka. Bardzo często w sprawach rodzinnych jest przeprowadzany wywiad środowiskowy, również gdy sąd rozstrzyga o kontaktach. Pozwala to sądowi lepiej zapoznać się z przedmiotem sprawy, poznać prawdziwe warunki, w których przebywa dziecko jak i rodzic uprawniony do kontaktów. Bardzo ważną kwestią jest możliwość zawarcia ugody w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Niewątpliwie sprawy te są powiązane z ogromnymi emocjami oraz stresem. Ugoda zaś pozwoli na uniknięcie rozdrapywania ran, obarczania się winą za rozpad związku. Pamiętajmy, że każdy konflikt między rodzicami negatywnie odbija się na dziecku.

Podsumowanie

Postanowienie sądu powinno uwzględniać dobro dziecka. Może być tak, że sąd uzna, iż kontakty z dzieckiem będą odbywać się w obecności osoby, która pełni nad nim stałą opiekę -najczęściej matki. Takie rozstrzygnięcie może być spowodowane wiekiem dziecka, jego stanem zdrowia bądź faktem, że z różnych powodów nie zna drugiego z rodziców. Obecność ma zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Pamiętajmy, że celem uregulowania kontaktów jest dążenie do utrzymania lub odbudowania więzów rodzinnych i emocjonalnych pomiędzy dzieckiem, a osobą uprawnioną do tych kontaktów.

Odwiedź nasze siedziby:

Kancelaria adwokacka Łódź
Kancelaria adwokacka Pabianice
Kancelaria adwokacka Brzeziny

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu