Zmiana kontaktów z dzieckiem

Zmiana kontaktów z dzieckiem

Wbrew pozorom, gdy uzyskamy prawomocny wyrok ustalający kontakty z dzieckiem, to nie oznacza, że kontakty mamy ustalone „na zawsze”. Istnieje możliwość zmiany kontaktów. Sprawy te, jak wszystkie sprawy rodzinne, orzekają sądy rejonowe wydziały rodzinne właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka. Tutaj nie ma wyjątków. Jeżeli kontakty pierwotnie zostały ustalone w wyroku rozwodowym w sądzie okręgowym, to ich zmiana i tak następuje w sądzie rejonowym.

Kiedy można żądać zmiany kontaktów z dzieckiem?

Przepisy wskazują jedną okoliczność, a mianowicie kiedy wymaga tego dobro dziecka. W zasadzie wszystkie sprawy rodzinnej dotyczące dzieci mają przede wszystkim na uwadze ich dobro i tu nie ma wyjątku.

Przyczyn rozszerzenia kontaktów może być wiele. Dziecko urosło i nie jest już niemowlakiem, wypracowane zostały bliskie relacje między dzieckiem, a rodzicem, utrudnianie kontaktów przez jednego z rodziców lub osobę trzecią, która swoją obecnością zaburza relacje z dzieckiem.

Za zawężeniem kontaktów, a nawet ich zakazem mogą przemawiać takie okoliczności jak nadużywanie alkoholu, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec dziecka, zły wpływ na wychowanie małoletniego, zachowania rodzica, które zagrażają bezpieczeństwu dziecka.

Najdalej idącym środkiem jaki może zastosować sąd jest orzeczenie zakazu spotykania się z dzieckiem. Jednak i w tej sytuacji nie oznacza to zakazu porozumiewania się na odległość np. przez internet czy telefon. Sąd może nakazać spotykanie się jedynie w obecności drugiego z rodziców, osoby trzeciej lub kuratora, może zakazać zabierania dziecka poza granice miejscowości, w której mieszka, a także ograniczyć kontakty poprzez określenie w jaki sposób zainteresowani będą kontaktować się na odległość.

Kiedy sąd decyduje się na ustanowienie nadzoru kuratora nad przebiegiem kontaktów?

Najczęściej ma to miejsce w sytuacji istniejącego ostrego konfliktu między rodzicami dziecka. Tutaj nie mamy do czynienia z zaniedbaniami opiekuńczymi rodziców. Rolą kuratora jest dopilnowanie, aby w ogóle dochodziło do kontaktów oraz aby powstały pozytywne relacje pomiędzy rodzicami. Kurator jest swego rodzaju mediatorem.

Naruszanie przez rodziców obowiązków wynikających z orzeczenia o kontaktach może prowadzić do uruchomienia postępowania z art. 59815i n. k.p.c. Początkowo należy wnieść sprawę do sądu rodzinnego o zagrożenie osobie, u której dziecko pozostaje, nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Jeżeli takie zagrożenie nie przyniesie efektu, sąd rodzinny nakaże zapłacić osobie uprawnionej należną sumę.

Mam wątpliwości czy powyższe możliwości egzekwowania przestrzegania rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów faktycznie są skuteczne. Praktyka pokazuje, że w życiu bywa różnie.

Jeżeli natomiast sąd stwierdzi, że w trakcie kontaktów zagrożone jest dobro dziecka, to wówczas może podjąć ingerencję we władzę rodzicielską, czego konsekwencją jest jej ograniczenie, a nawet pozbawienie.

Odwiedź nasze siedziby:

Kancelaria adwokacka Łódź
Kancelaria adwokacka Pabianice
Kancelaria adwokacka Brzeziny

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu