rOZWÓD – warunki formaln

ROZWÓD – warunki formalne

​Postępowanie należy rozpocząć od złożenia pozwu o rozwód w Sądzie Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Opłata sądowa od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł i należy ją uiścić na wskazane konto bankowe Sądu Okręgowego, do którego składa się pozew. Potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej załączamy do pozwu. Ponadto do pozwu należy załączyć wszystkie dokumenty na poparcie swych twierdzeń, w tym odpis zupełny aktu małżeństwa, natomiast gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci odpisy skrócone aktów ich urodzenia oraz odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej.

Rozwód z orzekaniem o winie lub bez

W pozwie o rozwód wskazujemy czy żądamy orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie czy też Sąd winien również rozstrzygać, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron. Na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Jeżeli Sąd ma zaniechać orzekania o winie, to wówczas po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego zwróci stronie powodowej połowę opłaty od pozwu czyli 300 zł.

Przesłanki do orzeczenia rozwodu

Sąd udzieli rozwodu w przypadku stwierdzenia, że pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego w rozumieniu art. 56 § 1 k.r.o., oraz jeżeli nie występują negatywne przesłanki rozwodowe, a mianowicie jeżeli rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci, zasadami współżycia społecznego, albo jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny. Ponadto w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka w jakiej wysokości każdy małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, przy czym sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Dodatkowo jeżeli małżonkowie nadal mieszkają we wspólnym mieszkaniu Sąd rozstrzyga o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Sąd Apelacyjny 2 Katowicach w wyroku z dnia 12 marca 2010 r., w sprawie o sygn. akt: I ACa 51/10 stwierdził, że rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Natomiast w orzecznictwie Sądu Najwyższego podnosi się, że rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, gdy wszystkie więzy łączące małżeństwo (duchowe, fizyczne, gospodarcze) uległy zerwaniu. Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli doświadczenie życiowe prowadzi do wniosku na tle konkretnej sprawy, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi ( wyrok SN z dnia 3 lutego 2000 r., I CKN 780/98, niepubl. ).

Sąd w postępowaniu sądowym będzie badał w oparciu o zaoferowane przez strony dowody, czy faktycznie miedzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli strony zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie i jednocześnie małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci bądź dzieci te już są pełnoletnie, postępowanie dowodowe można ograniczyć jedynie do przesłuchania stron.

Odwiedź nasze siedziby:

Kancelaria adwokacka Łódź
Kancelaria adwokacka Pabianice
Kancelaria adwokacka Brzeziny

»

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu