sprawa rozwodowa

Alimenty w sprawie o rozwód

Rozstrzygając w przedmiocie świadczeń alimentacyjnych w sprawie o rozwód na rzecz dzieci stron, Sąd ma na uwadze art. 58 § 1 k.r.o. przy zastosowaniu art. 133 k.r.o. i 135 k.r.o.

Zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o. w wyroku orzekającym rozwód sąd z urzędu orzeka, w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania małoletniego dziecka. Nałożony na sąd obowiązek ma charakter bezwzględny. Sąd więc musi rozstrzygnąć o obowiązku alimentacyjnym nawet wówczas, gdy strona nie zgłosiła żądania lub też oświadczyła, że rezygnuje z alimentów (tak również: wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2009 r. I ACa 906/09). Również obowiązek ten spoczywa na sądzie gdy alimenty regulowane są dobrowolnie lub gdy istnieje już orzeczenie sądowe, które określa ów obowiązek w sposób adekwatny. Dlatego też w pozwie o rozwód powinniśmy zawrzeć zdanie czy się toczyło bądź toczy postępowanie o alimenty.

Dodać również należy, że zaskarżenie rozstrzygnięcia w tejże materii (w sytuacji gdy skarżący w apelacji domaga się wyższych alimentów) nie jest uzależnione od istnienia substratu zaskarżenia w postaci oddalenia żądania w pozostałej części. Inaczej mówiąc sąd w wyroku orzekającym rozwód zasądza alimenty, natomiast nie zamieszcza rozstrzygnięcia o oddaleniu alimentów.

Sąd rozstrzygając w sprawie o rozwód bada przesłanki wynikające z art. 133 § 1 k.r.o

Ustalając wysokość alimentów na rzecz dzieci stron sąd w sprawie o rozwód bada przesłanki wynikające z art. 133 § 1 k.r.o. zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. . Z treści zatem tego przepisu wynika, że obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka ustaje dopiero wówczas, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego

Natomiast w myśl art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Są to wprawdzie pojęcia nieostre, gdyż nie ma jednego i stałego kryterium odniesienia przy ich określaniu, jednak przyjąć należy, że alimenty obejmują obowiązek zapewnienia warunków egzystencji, a więc wyżywienia, ubrania, higieny osobistej, leczenia, a więc zaspokojenia potrzeb fizycznych, jak również dostarczenia rozrywek, wypoczynku, wykształcenia tak ogólnego, jak i zawodowego (uchwała SN z dnia 16 grudnia 1987, MP 1988, Nr 6, poz. 60). Skoro w obowiązku alimentacyjnym mieści się obowiązek zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych, to można do niego zaliczyć także i drobne prezenty. Jednak, nie ulega wątpliwości, że nie może on objąć obowiązku czynienia darowizn. I choć alimentacja zmierzać ma do zapewnienia np. mieszkania, to nie można także przyjąć, że wręczanie systematycznie pewnych kwot, umożliwiających w efekcie sfinansowanie zakupu mieszkania, wyczerpuje znamiona alimentów, które powinny być przeznaczane na bieżące potrzeby.

Konsekwencją owego szczególnego uregulowania jest przyjęcie, że osoba uprawniona do żądania imieniem małoletnich należnych na ich rzecz alimentów, nie jest zobligowana wskazaną w pozwie czy też piśmie procesowym ich wysokością. Z reguły dokładna możliwość określenia ich wysokości powstaje dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, na etapie wyrokowania. Wskazanie tej kwoty nie jest również wezwaniem zobowiązanego do zapłaty.

Wskazać też należy, że niejednokrotnie zdarzają się i sytuacje ( w przypadku zgłoszenia przez rozwodzących się małżonków przeciwnych wniosków co do władzy rodzicielskiej), że żądania alimentacyjne na rzecz dzieci zgłaszane są przez obie strony w odwrotnej konfiguracji – i w tym przypadku, jak już wcześniej pisałam, nie zachodzi konieczność oddalenia żądania strony, której stanowisko nie zostało uwzględnione. Przyjąć zatem należy, że sąd w powyższej materii nie jest związany żądaniem i spoczywa na nim z urzędu obowiązek ustalenia potrzeb małoletnich oraz możliwości majątkowych zobowiązanego, a w konsekwencji wysokość należnych alimentów. 

Odwiedź nasze siedziby:

Kancelaria adwokacka Łódź
Kancelaria adwokacka Pabianice
Kancelaria adwokacka Brzeziny

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu