Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania w sprawie o rozwód

W sprawach o rozwód, strony mogą również wnieść o to, aby sąd orzekł o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania. Chodzi tu o takie sytuacje, gdy rozwiedzeni małżonkowie nadal razem mieszkają. Najczęściej konsekwencją skutecznie przeprowadzonego rozwodu jest podział majątku wspólnego. Zanim jednak strony uzyskają prawomocne rozstrzygnięcie, często mijają lata, a trzeba gdzieś mieszkać. Sprawy bowiem o podział majątku wspólnego są długotrwałe.

Pamiętać również należy, że w sprawie o rozwód, w szczególności gdy sąd ustala który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron, towarzyszą silne emocje. Często wzajemne żale i pretensje stanowią poważną przeszkodę w porozumieniu się co do sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego. Warto wtedy rozważyć złożenie powyższego wniosku. Żądanie to zamieszcza się w pozwie rozwodowym bądź w odpowiedzi na pozew o rozwód.

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. Należy zwrócić uwagę, że w tym zakresie wniosek musi być zgodny. Inaczej zaś jest jeśli chodzi o ustalenie sposobu korzystania z mieszkania.

W orzecznictwie prawniczym podkreśla się, że podział mieszkania do korzystania posiada charakter czysto faktyczny, użytkowy, a z założenia również tymczasowy. Skutkiem podziału jest jedynie to, iż małżonek który nie dysponuje tytułem prawnym do lokalu np. nie jest współwłaścicielem, a jednocześnie zamieszkuje w nim do chwili orzeczenia rozwodu wraz z drugim małżonkiem – jest dysponentem prawa do tego lokalu, a tym samym uzyskuje tytuł do korzystania z fizycznie wydzielonej części tego lokalu dotąd, dopóki sam nie podejmie on decyzji o opuszczeniu lokalu lub też nie zostanie z niego usunięty na skutek wydania względem jego osoby prawomocnego orzeczenia o eksmisji. Pamiętajmy, że aby doszło do orzeczenia eksmisji muszą być spełnione ustawowe przesłanki przewidziane w obowiązujących przepisach.

Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania obejmuje w zasadzie każde mieszkanie rozwiedzionych małżonków, znajdujące się w ich dyspozycji.

W przypadku ustalenia przez sąd w sprawie o rozwód sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, prawo drugiego małżonka do zamieszkiwania w domu stanowiącym własność byłego małżonka znajduje oparcie w tym wyroku, a to oznacza że nie można uznać tego małżonka za posiadacza w złej wierze. Powyższe wiąże się też z tym, że nie ma podstaw prawnych aby żądać zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu. Możliwość taka powstaje dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku. Wówczas były małżonek będący właścicielem nieruchomości może żądać od drugiego małżonka zapłaty za bezumowne korzystanie z mieszkania.

Zwracam uwagę, że małżonek nie posiadający tytułu prawnego do mieszkania pozostaje pod ochroną przewidzianą w art. 281 k.r.o. i ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).

Stanowiące przedmiot zaskarżenia zawarte w wyroku rozwodowym orzeczenie o korzystaniu ze wspólnego mieszkania nie stanowi koniecznej części wyroku rozwodowego i może być przedmiotem odrębnego zaskarżenia, bez zaskarżenia wyroku rozwodowego jako całości.

Niedopuszczalna jest natomiast kasacja od zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o korzystaniu przez rozwiedzionych małżonków ze wspólnego mieszkania.

O kancelarii

Siedziba Kancelarii znajduje się w samym centrum - Łódź, Piotrkowska 82 w poprzecznej oficynie. Jest to brama vis a vis znanych "siódemek".
Zapraszamy również do naszej filii

  • Kancelaria prawna Pabianice, ul.Zamkowa 27
  • Kancelaria prawna Brzeziny, ul. Mickiewicza 17.

W kancelarii klient czuje komfort i atmosferę zaufania a także profesjonalizm.

Więcej...

Oferta

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego przedsiębiorcę. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie. W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.
Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Więcej...

Doświadczenie

Kancelaria istnieje od września 2009r. Przez cztery lata obsługiwała PGE Dystrybucję S.A., –a także inne spółki takie jak Grupowa Oczyszczalnia ŒŚcieków sp. z o.o. w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Zakład Drogownictwa i Inżynierii.

Więcej...