Sprawa rozwodowa

Sprawa rozwodowa

Sprawa rozwodowa

Sprawa rozwodowa to dla każdego mojego Klienta bardzo ogromne przeżycie. W dzisiejszych czasach sytuację komplikują okoliczności, kiedy to małżonkowie wyjechali za granicę, a następnie jeden z nich bądź oboje dochodzą do wniosku, że już nie chcą dalej tworzyć rodziny. Zdarza się też tak, że Polak wyjechał do innego kraju i tam zawarł związek małżeński z cudzoziemcem. Wówczas należy sobie zadać pytanie czy sąd polski jest właściwy do rozpoznania sprawy rozwodowej. Bardzo często bowiem zdarza się, że jeden z małżonków wraca do Polski.

Sprawa rozwodowa w postępowaniu sądowym

W świetle art. 11031 kodeksu postępowania cywilnego sprawa rozwodowa należy do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy ostatnim miejscem zamieszkania stron lub zwykłego pobytu była Polska, a także wówczas, gdy jedna ze stron, która wniosła powództwo mieszka w Polsce lub ma miejsce zwykłego tam pobytu, co najmniej rok przed złożeniem pozwu.

Sąd polski rozstrzygnie sprawę także wtedy, gdy jeden z małżonków będący obywatelem polskim mieszka w Polsce lub ma miejsce zwykłego pobytu, co najmniej na sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem powództwa. Powyższe obejmuje sytuacje także wtedy, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi.

Składając pozew o rozwód z tzw. elementem zagranicznym należy także uwzględnić przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, Dz.Urz. UE 2003 L 338/1 (dalej jako rozporządzenie 2201/2003).

Rozporządzenie to stosuje się w sprawach rodzinnych takich jak w szczególności na przykład sprawa rozwodowa, sprawa o separację czy w przedmiocie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, pieczy nad nimi, ustalenia kontaktów oraz wiele innych regulujących sytuację prawną dzieci. Nie stosuje się zaś w sprawach takich jak sprawy o alimenty, sprawach o podział majątku małżonków czy eksmisji jednej ze stron.

Rozwód z obcokrajowcem

Jeżeli jedna ze stron podjęła decyzję o wszczęciu postępowania o rozwód, to należy podkreślić, że sąd otrzymując taki pozew, gdzie jeden z małżonków jest cudzoziemcem bada swoją jurysdykcję. Jeśli dojdzie do wniosku, że istnieje jurysdykcja innego państwa to odrzuca pozew. Jeżeli natomiast sąd dojdzie do wniosku, że sprawa rozwodowa nie jest objęta jurysdykcją krajową ani jurysdykcją państwa członkowskiego to wówczas jeszcze raz analizuje sprawę, ale w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Sprawa rozwodowa z elementem zagranicznym podlegająca rozstrzygnięciu przed sądem polskim, wymaga sporządzenia pozwu, w którym zostaną wykazane przesłanki uzasadniające uzyskanie wyroku rozwodowego. Strona powodowa musi udowodnić, że zostały zerwane trzy więzi, które kiedyś istniały między małżonkami więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Ponadto sąd będzie pytał małżonków czy widzą szanse, aby podjąć próby ratowania małżeństwa, czy kochają jeszcze małżonka, czy są przekonani definitywnie, że rozwód to najlepsze rozwiązanie.

Sprawa rozwodowa zmierza do ostatecznego zakończenia małżeństwa, dlatego jeżeli nie mamy pewności czy chcemy się rozwieść warto podjąć terapię rodzinną bądź spróbować rozwiązać problemy małżeńskie przy pomocy mediatora. Dopiero gdy wyczerpiemy wszystkie możliwości i nie uda nam się dojść do konsensusu, będziemy mieć pewność, że pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Odwiedź nasze siedziby:

Kancelaria adwokacka Łódź
Kancelaria adwokacka Pabianice
Kancelaria adwokacka Brzeziny

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu