sprawa o podział majątku

Eksmisja małżonka w sprawie o rozwód

W sprawach o rozwód, strony mogą formułować różne roszczenia, aby uporządkować większość spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem. W sytuacji, gdy wspólnie zajmują mieszkanie, również istnieje możliwość zgłaszania odpowiednich wniosków. Jednym z nich jest żądanie eksmisji małżonka. W wypadkach wyjątkowych bowiem, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Powyższe żądanie oparte na art. 58 § 2 kro można zgłosić jedynie w sprawie o rozwód. W orzecznictwie podkreśla się, że zastosowanie art. 58 § 2 k.r.o. związane jest ze szczególną więzią istniejącą w stosunkach między małżonkami, która ustaje w razie rozwiązania małżeństwa oraz że dopuszczenie jego zastosowania po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód prowadziłoby do zastępowania rozstrzygnięcia dotyczącego podziału majątku wspólnego i mogłoby powodować niespójność między orzeczeniami sądowymi np. w sytuacji przyznania mieszkania w sprawie o podział majątku małżonkowi, który miałby obowiązek jego opuszczenia na podstawie wyroku eksmisyjnego nakazującego wydanie go osobie, która równocześnie nie ma już tytułu prawnego do korzystania z tego mieszkania w wyniku dokonanego podziału majątku wspólnego.

Takie orzeczenie eksmisyjne jest podstawą do wymeldowania małżonka eksmitowanego ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Orzeczenie eksmisji następuje w szczególności wówczas, gdy sąd ustalił wysoce naganne zachowanie się małżonka eksmitowanego nie tylko wobec żony, ale także osób małoletnich, nad którymi władzę rodzicielską sąd powierzył drugiemu małżonkowi. W przypadku

pozwanego nie narusza art. 58 § 2 zdanie drugie k.r.o., jeżeli weźmie się pod uwagę brutalność zachowania się powoda wobec pozwanej. Orzeczeniu temu nie stoi również na przeszkodzie, że powód wyprowadził się ze wspólnego mieszkania stron, bo przecież mógłby do niego powrócić (zob. np. wyroki SN z dnia 6 maja 1997 r., I CKN 103/97, niepubl., z dnia 23 kwietnia 1998 r., I CKN 24/98, niepubl., oraz dnia 11 sierpnia 1998 r., II CKN 329/98, LexPolonica).

Odwiedź nasze siedziby:

Kancelaria adwokacka Łódź
Kancelaria adwokacka Pabianice
Kancelaria adwokacka Brzeziny

»

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu