Alimenty – podwyższenie i obniżenie

Alimenty – podwyższenie i obniżenie

Podwyższenie i obniżenie alimentów to niewątpliwie sprawa rodzinna, sprawa o alimenty… Może to być także sprawa rozwodowa, gdyż jeszcze przed rozwodem strony mogły uregulować alimenty, a w sprawie o rozwód żądają ich podwyższenia czy też obniżenia.

Alimenty mogą być ustalone w drodze orzeczenia sądu lub umowy

Jeżeli zmierzamy do zmiany ich wysokości to składamy stosowny pozew, nawet jeżeli wcześniej zawarto umowę w tym zakresie.

Kiedy możemy żądać obniżenia lub podwyższenia alimentów? W przypadku tzw. zmiany stosunków. Chodzi tu o okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Sąd rozstrzygając sprawę musi porównać stan istniejący w chwili uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty (podpisania umowy alimentacyjnej) z sytuacją uprawnionego i zobowiązanego w momencie orzekania o podwyższeniu czy też obniżeniu alimentów.

Przede wszystkim wnosząc powództwo powinniśmy wskazać jakie zmiany zaszły. W przypadku pozwu o podwyższenie alimentów należy wykazać, że zwiększyły się wydatki na rzecz uprawnionego, gdyż to że się zmieniły nie wystarczy. Nie zawsze bowiem zmiana wydatków oznacza ich podwyższenie. Czynniki wpływające za wzrost wydatków to oczywiście wiek, choroba, z którą wiąże się drogie leczenie, podjęcie kształcenia, rozpoczęcie studiów itp. Podwyższenie alimentów może również uzasadniać wzrost wynagrodzenia zobowiązanego wskutek np. zmiany pracy z gorzej na lepszą.

Sąd rozstrzygając sprawę o alimenty w omawianym zakresie, w uzasadnieniu nawiązuje do sytuacji stron, która istniała w momencie ustalania alimentów za pierwszym razem. Dokładnie wskazuje, co wpłynęło na jego decyzję. Ważne jest więc zaoferowanie sądowi szeregu dowodów takich jak faktury VAT czy zeznania świadków bądź dokumentacji medycznej uzasadniającej nasze stanowisko. Pamiętajmy, że podwyższenie bądź obniżenie alimentów pozbawia poprzedni wyrok lub umowę skuteczności.

W sprawie o podwyższenie alimentów można wnieść o zabezpieczenie roszczenia.

W sprawie o podwyższenie alimentów można wnieść o zabezpieczenie roszczenia. Sąd Najwyższy dopuścił taką możliwość również w sprawie o obniżenie alimentów poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Jednak musimy posiadać mocne argumenty, które uzasadniałyby takie zabezpieczenie. Sąd bowiem zawsze ma na względzie interes uprawnionego.

Sprawy o zmianę wysokości alimentów, jak zresztą wszystkie sprawy rodzinne wymagają dużej aktywności po obu stronach procesu sądowego. Warto przed wszczęciem postępowania sądowego dobrze przygotować się do sprawy, zgromadzić dowody na poparcie swych twierdzeń. Sąd bowiem musi rozstrzygnąć spór, która strona ma rację, a same pisma procesowe tu nie wystarczą.

Postępowanie dowodowe służy temu, aby dać sądowi szanse na zaznajomienie się ze wszystkimi istotnymi elementami sprawy. Nie może bowiem dojść do sytuacji, że sąd pominie istotne okoliczności, gdyż po prostu o nich nie miał pojęcia. To naszą rolą, więc jest uświadomienie sądu orzekającego jaki jest stan faktyczny sprawy.

Odwiedź nasze siedziby:

Kancelaria adwokacka Łódź
Kancelaria adwokacka Pabianice
Kancelaria adwokacka Brzeziny

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu