7 rzeczy, które musisz wiedzieć przed rozwodem

7 rzeczy, które musisz wiedzieć przed rozwodem

Rozwód to zawsze trudna decyzja, ale czasami jest po prostu konieczna. Decydując się na rozwód, warto mieć dobrze przemyślaną sytuację, znać swoje możliwości i oczekiwania, a także mieć przygotowaną strategię działań. Ważne jest by wiedzieć co w praktyce zmienia rozwód? Poniżej 7 kluczowych ważnych zagadnień, których znajomość ułatwi Ci przejście przez ten trudny proces.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Sąd orzeka rozwód, w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i nie ma szans na pojednanie. Taki trwały i zupełny rozkład pożycia oznacza, że pomiędzy małżonkami nie ma już uczuć, wygasły pomiędzy nimi również jakiekolwiek więzi fizyczne, nie współżyją ze sobą oraz że nie ma między nimi więzi gospodarczych.

Oczywiście, każda sprawa jest zupełnie inna i każdą sąd ocenia indywidualnie. Nie da się powiedzieć, jak długi musi minąć okres, by można było mówić o trwałości rozpadu pożycia, właśnie ze względu na tą unikatowość każdej sprawy. Ta kwestia jest nieuregulowana w przepisach. Na pewno jednak o trwałości mówimy wówczas, gdy upłynął już jakiś dłuższy czas. Warto tu zauważyć, że od chwili złożenia pozwu o rozwód do pierwszej rozprawy rozwodowej może minąć kilka miesięcy. Wówczas mamy sytuację w której, w trakcie rozpoznawania sprawy, trwałość rozkładu pożycia stanie się już bezsporna.

Nie ma też żadnego przepisu, który stanowiłby, iż musi minąć jakiś konkretny okres od zawarcia małżeństwa, aż będzie można wnieść sprawę o rozwód. Może przecież być tak, że rozkład pożycia nastąpił wskutek jednego zdarzenia, takiego jak zdrada.

Jeżeli przyczyną rozwodu jest przemoc w rodzinie, należy rozważyć złożenie jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód, zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania (art. 207KK). Warto też założyć Niebieską Kartę na policji. To wszystko będzie w takiej sytuacji miało znaczenie przed sądem.

Rozwód z orzeczeniem winy czy za porozumieniem stron?

Kwestia orzeczenia winy lub rozwodu za porozumieniem stron zazwyczaj budzi sporo emocji, krąży wokół niej także wiele opinii i plotek, a jest to zagadnienie bardzo ważne i niesie za sobą stosowne konsekwencje.

Składając pozew o rozwód trzeba podjąć decyzję, czy chcemy, aby sąd orzekł, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli zdecydujemy się na postępowanie w tym kierunku, sąd badając winę, wskaże, że ponosi ją jeden z małżonków lub ponoszą ją obydwoje. Trzeba jednak zauważyć, że sąd nie orzeka kto jest bardziej winny i nie wskazuje stopnia czy udziału procentowego zawinienia jednej lub drugiej strony.

Wniosek o zaniechanie orzekania o winie można także złożyć w toku postępowania. Będzie miało to sens wyłącznie wtedy, gdy będzie to zgodny wniosek obu małżonków.

W wielu przypadkach, fakt rozstrzygnięcia rozwodu z orzeczeniem o winie ma charakter przede wszystkim symboliczny i ważny dla stron z powodów osobistych, jednak z takim orzeczeniem mogą wiązać się konsekwencje finansowe. Ma to znaczenie szczególnie w kwestii alimentów na rzecz małżonka rozwiedzionego, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

Co z dziećmi po rozwodzie?

Gdy rozwodzący się małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, sąd zbada, czy na skutek rozwodu nie ucierpi ich dobro, co jest absolutnym priorytetem. W wyroku rozwodowym są orzeknie o władzy rodzicielskiej i o kontaktach z dziećmi. Orzeknie również o alimentach, czyli podziale ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka przez rozwiedzionych małżonków.

Sąd może zaniechać orzekania o kontaktach z dzieckiem, ale na zgodny wniosek stron. Musi to być oczywiście zgodne z dobrem dziecka. Aby tak się stało, rodzice muszą złożyć porozumienie wychowawcze o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem oraz przekonać sąd, że są w stanie skutecznie i bezkonfliktowo zrealizować to porozumienie.

Kwestia związana z dziećmi nie jest rozstrzygana przez Sąd raz na zawsze. Ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów czy kontaktów mogą się zmienić, jeśli zmienia się stan faktyczny dotyczący dziecka, którego dobro jest bezwzględnym priorytetem. Istnieje możliwość podwyższania alimentów, gdy wraz z wiekiem rosną potrzeby dziecka.

Wspólne pełnoletnie dziecko stron nie będzie objęte wyrokiem rozwodowym. Dotyczy to także sytuacji, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość po złożeniu pozwu. W takim przypadku, jeśli chodzi o dalszy obowiązek alimentacyjny nad dzieckiem konieczne będzie wszczęcie nowej, niezależnej sprawy przed sądem rejonowym. Stronami takiego postępowania będzie pełnoletnie dziecko jako uprawnione i zobowiązany do obowiązku alimentacyjnego rodzic. Sprawy alimentacyjne można także uregulować polubownie przed notariuszem lub mediatorem.

Podział majątku w sprawie rozwodowej.

Sąd w sprawach rozwodowych co do zasady nie zajmuje się podziałem majątku. Może tego dokonać, jeżeli przeprowadzenie podziału majątku nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy o rozwód. W praktyce rzadko dochodzi do podziału majątku w sprawie rozwodowej.

Naturalnym jest, że w wielu przypadkach małżonkowie w trakcie rozwodu jak i tuż po nim zmuszeni są, z uwagi na sytuację życiową, do wspólnego mieszkania pod jednym adresem. W takiej sytuacji sąd rozstrzygnie o sposobie korzystania z mieszkania lub domu przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Może zdarzyć się sytuacja szczególna, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym zachowaniem znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia wspólne mieszkanie w jednym lokalu. Wówczas sąd może nakazać jego eksmisję.

Na wniosek stron sąd może orzec w sprawie rozwodowej również o podziale wspólnego mieszkania. Może też przyznać mieszkanie jednemu z małżonków, ale wyłącznie w sytuacji, gdy drugi małżonek wyraża na to zgodę. Dla sądu przy podejmowaniu decyzji i wydawaniu orzeczenia najważniejsze są potrzeby dzieci. Najczęściej będzie to oznaczało, że mieszkanie zostanie przyznane małżonkowi, przy którym pozostaną dzieci, dla ich dobra.

Jednak w sprawie o rozwód majątek wspólny może zostać podzielony tylko w wyjątkowej sytuacji i możliwe to będzie wyłącznie, gdy małżonkowie będą zgodni co do tego, jak ten podział majątku ma wyglądać. Warto też zauważyć, że niezależnie od tego czy Sąd rozwodowy podejmie się podziału majątku, to podział ten oznacza jedynie podział aktywów. Sąd nie dzieli długów, kredytów bankowych ani innych zobowiązań. Takie sprawy trzeba załatwiać bezpośrednio z bankiem.

Kto może złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek o zabezpieczenie może być zgłoszony w pozwie o rozwód lub na późniejszym etapie postępowania sądowego. Może go złożyć każdy z małżonków. Nie ma tu znaczenia, która ze stron zainicjowała postępowanie rozwodowe. Zabezpieczenie powództwa to tymczasowe rozstrzygnięcie Sądu. Ma ono uregulować sytuację prawną całej rodziny w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Jest to sposób na zabezpieczenie wszelkich roszczeń. W zabezpieczeniu ustala się w szczególności miejsce pobytu dzieci, kontakty z nimi czy alimenty. To jakiego sąd udzieli zabezpieczenia nie przesądza w żaden sposób o ostatecznym rozstrzygnięciu końcowym.

Wniosek o zabezpieczenie jest tym bardziej uzasadniony, gdy w sprawie rozwodowej ma zostać orzeczona wina oraz wtedy, gdy pomiędzy małżonkami jest dużo kwestii spornych, sprawa jest skomplikowana i można przewidywać, że sprawa rozwodowa długo potrwa.

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Zmiana nazwiska to rzecz, która niekoniecznie pojawia się na pierwszym planie przy rozwodzie. Dla wielu osób jest jednak ważna. Na szczęście nie wymaga ona zbyt dużych formalności.

Aby zmienić nazwisko po rozwodzie wystarczy złożyć wniosek w urzędzie stanu cywilnego o zmianę nazwiska po rozwodzie, do niego należy dołączyć wyrok rozwodowy oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Po tym zostanie już tylko złożenie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem, jeśli ktoś przebywa za granicą. Osoba, która wskutek zawarcia małżeństwa zmieniła swoje nazwisko ma na to 3 miesiące od uprawomocnienia się rozwodu.

Ile kosztuje rozwód?

Na całkowity koszt rozwodu składa się kilka elementów.  Przede wszystkim będą to opłaty sądowe oraz wynagrodzenie adwokata.

Opłata sądowa od pozwu w sprawach rozwodowych wynosi w tej chwili 600 zł. Przy składaniu dodatkowych wniosków należy się liczyć z kolejnymi opłatami.

Opłacie będzie podlegał wniosek o podział majątku oraz o eksmisje małżonka. Dodatkowe koszty pojawią się też w przypadku, gdy będzie konieczne przeprowadzenie mediacji, wywiadu kuratora lub badań specjalistycznych.

Ostatecznie o wysokości kosztów sądowych i o tym kto je ponosi oraz w jakim zakresie decyduje sąd w wyroku rozwodowym.

Wynagrodzenie pełnomocnika to kwestia bardzo indywidualna. Wpływ na honorarium adwokata mają między innymi stopień zawiłości sprawy i ilość czynności do wykonania.

Podsumowanie

Nie zawsze możliwe jest przewidzenie wyniku orzeczenia, ale wiedza na temat tego co ewentualnie może się stać, daje poczucie pewności i sprawczości podczas sprawy sądowej.

Naturalnym skutkiem wyroku w sprawie rozwodowej jest zakończenie małżeństwa. Pomiędzy stronami następuje zniesienie wspólności majątkowej. Od tego momentu można wszcząć postępowanie w zakresie podziału majątku.

Jak widać procedura związana z przeprowadzeniem rozwodu nie jest łatwa dla osoby, która nie zajmuje się tym zawodowo na co dzień. Adwokat zajmujący się rozwodami, jako profesjonalny pełnomocnik pomoże Ci przejść przez wszelkie zawiłości postępowania bazując na swej wiedzy i doświadczeniu.

Odwiedź nasze siedziby:

Kancelaria adwokacka Łódź
Kancelaria adwokacka Pabianice
Kancelaria adwokacka Brzeziny

Zobacz nasze pozostałe wpisy na blogu