Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Adwokat alimenty Łódź
Pabianice, Brzeziny

Słowo "alimenty" pochodzi od łacińskiego alimentum, co oznacza "pokarm". Jest to świadczenie, do którego osoba fizyczna jest zobligowana i które musi opłacać regularnie. Taki obowiązek może wyniknąć z powodu pokrewieństwa, powinowactwa bądź małżeństwa. Podstawą prawną regulującą zasady funkcjonowania świadczeń alimentacyjnych jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Adwokat alimenty Łódź

Adwokat Joanna Zielińska prowadzi sprawy o alimenty w Łodzi, Brzezinach i Pabianicach. Jej działania w tym zakresie obejmują:

  • Pomoc w uzyskaniu zabezpieczenia roszczenia o alimenty – zabezpieczenie to polega na otrzymaniu niezbędnych środków na utrzymanie osobie uprawnionej już w trakcie trwającej sprawy o alimenty.
  • Porady prawne – fachowa i obszerna wiedza Adwokat Joanny Zielińskiej na temat alimentów pozwoli na prawidłowe poprowadzenie sprawy poprzez zwiększenie świadomości Klienta i nakreślenie podstawowych błędów, zmniejszających skuteczność tego typu postępowań.
  • Pisanie pism procesowych, opinii prawnych – w postępowaniach alimentacyjnych obowiązuje zasada pisemności, dlatego też niezbędne jest sporządzanie odpowiednich pism. Adwokat Joanna Zielińska pomaga w pisaniu pozwów o alimenty dla dziecka, pozwów o alimenty dla rodzica oraz umów alimentacyjnych.
  • Reprezentację przed sądem.

Formy zobowiązań alimentacyjnych

Zobowiązania alimentacyjne mogą w zależności od sytuacji przyjąć różną formę.

Pierwsza z nich to obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. W takim przypadku, ustalając czas trwania i zakres zobowiązania, sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe rodziców. W szczególności sąd analizuje, czy któraś ze stron nie znajduje się w złej sytuacji finansowej i życiowej bądź znalazłaby się w niej na skutek płacenia alimentów. Generalnie jednak rodzic ma obowiązek zapewnić opiekę alimentacyjną dziecku, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Jeżeli rodzice znajdują się w dramatycznej sytuacji życiowej, co oznacza niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb, istnieje również obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców. Jeśli takiej pomocy domaga się rodzeństwo w analogicznie trudnych warunkach życiowych, jest możliwe uchylenie się od dopełniania zobowiązań alimentacyjnych pod warunkiem, że wykaże się bezspornie, iż odbyłoby się to z wyraźną szkodą dla zobowiązanego i jego rodziny. W przypadku powinowactwa decydujące są zasady współżycia społecznego – co oznacza, że ojczym bądź macocha mogą występować o alimenty od pasierbów, jeżeli byli w ich życiu obecni i mieli wkład w utrzymanie i wychowanie. W stosunku do pasierbów natomiast obowiązek macochy bądź ojczyma pojawia się wówczas, gdy nie ma innych zobowiązanych do alimentacji krewnych.

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej alimentacji, co oznacza, że na miarę swoich możliwości zarobkowych muszą przyczyniać się do zaspokajania potrzeb i funkcjonowania rodziny. Ten obowiązek trwa również w przypadku separacji, nawet gdy małżeństwo nie dochowało się wspólnych dzieci. Przy ustalaniu wysokości alimentacji bierze się pod uwagę zasadę równej stopy życiowej.

W przypadku rozwodu są również uzasadnione prawnie sytuacje, w których małżonek może domagać się alimentów od drugiej strony, pod warunkiem, że nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Zakres zobowiązania trwa pięć lat od chwili uprawomocnienia wyroku rozwodowego (w bardzo wyjątkowych okolicznościach sąd może się przychylić do wniosku o przedłużenie tego okresu).