Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Adwokat Rozwód Łódź
Pabianice, Brzeziny

Postępowanie rozwodowe dla większości osób wiąże się z ogromnymi przeżyciami. Niewątpliwe bowiem rozwód to nie tylko zakończenie formalne związku małżeńskiego, ale także bardzo często uregulowanie sytuacji prawnej dzieci małżonków. Dlatego tak ważne jest wyczerpujące wysłuchanie Klienta, zapoznanie się z jego oczekiwaniami, a przede wszystkim jaki skutek rozwodu chciałby osiągnąć. Od powyższego zależy przyjęcie odpowiedniej taktyki procesowej, zgłoszenie wniosków dowodowych. W swojej pracy zawodowej staram się wspierać swoich Klientów, na bieżąco odpowiadać na ich pytania, niezwłocznie reagować na stanowisko przeciwnika procesowego. Reprezentacja w sprawie rozwodowej obejmuje podejmowanie wszystkich czynności procesowych, obecność na posiedzeniach sądu, składanie pism procesowych oraz doradztwo prawne w szerokim zakresie.

Rozwód Łódź - Pabianice - Brzeziny

Rozwód to trudny moment w życiu każdego człowieka. Najczęściej w toku postępowania stronom towarzyszą silne emocje. Moim zadaniem jest poprowadzenie sprawy rozwodowej w taki sposób, aby każdy Klient osiągnął zamierzony cel. Na pierwszym spotkaniu w kancelarii omawiane są wszystkie szczegóły sprawy, potencjalne zagrożenia i korzyści, które dana osoba może uzyskać w wyniku procesu sądowego. Staram się zrozumieć intencje Klienta i tak zaplanować proces rozwodowy, aby uzyskać jak najbardziej satysfakcjonujący wynik.

Pozew rozwodowy pisany jest w sposób pozwalający na jak najpełniejsze przedstawienie stanu faktycznego sprawy. Bardzo często sprawa o rozwód obejmuje również konieczność uregulowania sytuacji prawnej dzieci. Wyrok rozwodowy wówczas obejmuje kwestię ustalenia miejsca pobytu dzieci, władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów. Na czas trwania postępowania staram się zapewnić ochronę swoich klientów i w tym zakresie sugeruje złożenie wniosków o zabezpieczenie roszczenia czy to o alimenty czy ustalenie kontaktów z dzieckiem. Powyższe pozwala tymczasowo uregulować kwestie sporne pomiędzy małżonkami. Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanny Zielińskiej podczas postępowania rozwodowego zapewnia kompleksową obsługę obejmującą nie tylko obecność na rozprawach, ale także sporządzanie pism procesowych, składanie środków zaskarżenia i wszelkie inne czynności procesowe stanowiące reakcję na zachowanie przeciwnika procesowego.

Tylko rzetelne poprowadzenie sprawy o rozwód gwarantuje uzyskanie satysfakcjonującego wyniku sprawy. Sumienność, skrupulatność, obowiązkowość, zaangażowanie w sprawę towarzyszą mi każdego dnia. Interes Klienta oraz jego dobro stawiam na pierwszym miejscu. Doświadczenie zaś w prowadzeniu spraw o rozwód oraz spraw rodzinnych pozwala mi na realną ocenę przedstawionych zagadnień i podjęcie działań zmierzających do korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy.

Zakres prowadzenia sprawy rozwodowej

 • Orzeczenie o winie lub bez orzekania o winie – adwokat Joanna Zielińska rzetelnie przeprowadzi każdą sprawę o rozwód w Łodzi.
 • Alimenty na rzecz małżonka bądź dzieci – nasza Kancelaria Adwokacka wesprze każdego, kto chce wnieść pozew o uzyskanie alimentów od małżonka na utrzymanie swoje bądź dziecka. Oferujemy fachową pomoc adwokata do spraw alimentów w Łodzi.
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem – rozwód małżonków posiadających potomstwo wiąże się z rozdzieleniem dziecka z jednym z rodziców. W sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem fachowo pomoże nasza Kancelaria Adwokacka.
 • Władza rodzicielska nad dzieckiem – pomoc oferowana przez naszego adwokata obsługującego rozwody w Łodzi dotyczy także kwestii związanych z udzieleniem władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi rozwodzących się małżonków.
 • Zabezpieczenie roszczenia o alimenty i eksmisje na czas trwania procesu – nasz adwokat udzieli fachowej pomocy w przypadku chęci uzyskania zabezpieczenia alimentów. Należy wtedy złożyć stosowny wniosek do sądu wraz z pozwem, w toku postępowania alimentacyjnego lub przed jego wszczęciem. W przygotowaniu wniosku pomoże Kancelaria Joanny Zielińskiej.
 • Eksmisja małżonka – pomożemy Państwu w aspektach prawnych związanych z trudną sytuacją rodzinną, gdy jeden z małżonków swoim rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W takim przypadku sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Podejmiemy się poprowadzenia każdej tego typu sprawy.
 • Ustalenie tymczasowego korzystania ze wspólnego mieszkania – ustalenia te następują na drodze wyroku orzekającego rozwód. Sąd ustala w jaki sposób strony mają korzystać ze wspólnej nieruchomości. Oferujemy profesjonalne wsparcie w całej sprawie rozwodowej.
 • Prowadzenie mediacji – rozwody wymagają nierzadko umiejętności wypracowania odpowiedniego konsensusu na drodze dobrowolnego porozumienia – Kancelaria Adwokacka Joanny Zielińskiej oferuje profesjonalną mediację między małżonkami znajdującymi się w konflikcie.
 • Podział majątku wspólnego między małżonkami – adwokat Joanna Zielińska dołoży wszelkich starań w uzyskaniu satysfakcjonującego i uczciwego rozdzielenia dóbr materialnych.

Czym jest rozwód?

Rozwód to rozwiązanie ważnego małżeństwa przez sąd, na wniosek jednego lub obu małżonków. Rozwód orzekany jest, gdy pomiędzy małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Na podstawie art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, za pożycie małżeńskie uważa się ogół więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych, które powstają pomiędzy małżonkami (zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w trakcie jego trwania).

Rozwody są orzekane przez sąd, gdy rozkład pożycia jest trwały i zupełny:

 • Za trwały rozkład pożycia uznaje się okoliczności, gdy małżonkowie nie są w stanie w przyszłości odtworzyć wcześniejszych więzi (ocena następuje na podstawie doświadczenia życiowego). Sądy biorą pod uwagę m.in. czas, który upłynął od wystąpienia rozkładu. W przypadku, gdy jedno z małżonków wskazuje, że istnieje szansa powrotu do wspólnego pożycia, a drugie wnioskuje o rozwód, ostateczną ocenę podejmuje sąd.
 • Za zupełny rozkład pożycia uznaje się sytuację, gdy pomiędzy małżonkami następuje brak jakichkolwiek więzi duchowych, fizycznych oraz gospodarczych. Wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Do rozpadu pożycia małżeńskiego najczęściej dochodzi wskutek szeregu przyczyn, które polskie prawo dzieli na zawinione i niezawinione. Nie mają one znaczenia dla samego orzekania rozwodu (sądy orzekają rozwody, gdy dochodzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia oraz nie istnieją przesłanki przeciwko orzeczeniu rozwodu), ale bierze się je pod uwagę w przypadku rozwodów z orzekaniem o winie.

Do przyczyn zawinionych zalicza się m.in.:

 • zdradę małżeńską,
 • nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od narkotyków,
 • agresję wobec małżonka (fizyczną, psychiczną),
 • unikanie pracy,
 • nie dokładanie się do domowego budżetu (np. wydawanie zarobionych środków wyłącznie na własne potrzeby),
 • zły stosunek do małżonka, dzieci lub bliskich małżonka.

Do przyczyn niezawinionych zalicza się m.in.:

 • choroby psychiczne,
 • długotrwałe choroby,
 • niedopasowanie pod względem seksualnym,
 • niezgodność charakterów.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Małżonkowie zawsze mogą złożyć pozew o rozwód. Sąd jednak bardzo dokładnie analizuje sprawę oraz zgromadzony materiał dowodowy (np. zeznania świadków) i nie w każdej sytuacji orzeknie rozwód (mimo trwałego i zupełnego rozkładu pożycia).

Rozwód nie zostanie orzeczony, gdy:

 • na rozwodzie ucierpi dobro wspólnych dzieci (małoletnich),
 • udzielenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. małżonek winny za rozkład pożycia żąda rozwodu mimo, że jego żona jest z nim w ciąży lub strona winna rozpadu pożycia żąda rozwodu mimo, że małżonek jest ciężko chory i wymaga stałej opieki),
 • o rozwód wnioskuje wyłącznie małżonek winny rozpadu pożycia, a małżonek niewinny nie wyraża na niego zgody (pod warunkiem, że nastąpią obiektywne powody będące uzasadnieniem odmowy).

Adwokat rozwód Łódź – jak uzyskać rozwód?

Uzyskanie rozwodu wymaga:

I. Wystąpienia o rozwód

Należy złożyć pozew o rozwód w sądzie okręgowym właściwym do ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba przebywa w tym miejscu). W innych przypadkach, pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym do miejsca zamieszkania pozwanego. Gdy nie ma tej podstawy, pozew należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym do miejsca zamieszkania powoda. Pozew można złożyć bezpośrednio w biurze sądu lub wysłać go listownie (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Dokument można złożyć osobiście lub udzielić pełnomocnictwa adwokatowi, który go przygotuje i złoży w imieniu Klienta.

W pozwie muszą znaleźć się dane właściwego sądu, dane formalne powoda i pozwanego oraz dane pełnomocnika (gdy w sprawie o rozwód będzie nas reprezentował adwokat).

II. Uzasadnienie pozwu

W pozwie należy uzasadnić, czego domagamy się wnosząc o rozwód. Chodzi tutaj o orzekanie o winie lub odstąpienie od takiego orzekania. W dokumencie powinniśmy również zawrzeć oświadczenie o liczbie, płci i wieku dzieci oraz zarobkach obu małżonków (w tym m.in. o ewentualnej umowie małżeńskiej zawartej pomiędzy małżonkami o rozdzielności majątkowej).

III. Dodatkowe żądania

W pozwie o rozwód można zawrzeć prośbę o wydanie postanowień ustalających sposób korzystania z domu/mieszkania, obowiązków w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych rodziny i opiekę nad małoletnimi dziećmi na czas trwania procesu rozwodowego. Można także wnioskować o rozstrzygnięcia nieobligatoryjne – np. o ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi czy orzeczenie o alimentach.

IV. Uiszczenie opłaty za rozwód

Od pozwu rozwodowego pobierana jest opłata tytułem tzw. wpisu tymczasowego. W przypadku wydania orzeczenia o rozwodzie, sąd ustala wpis ostateczny. Wysokość opłat określana jest indywidualnie przez sąd (m.in. na podstawie sytuacji majątkowej stron sprawy).

Rozwód, a separacja

Orzeczenie rozwodu może nastąpić, gdy dojdzie do trwałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego. O separację można wnioskować, gdy dochodzi do całkowitego rozkładu pożycia (nie musi być ono jednak trwałe). Wniosek o separację można złożyć jednak jedynie wtedy, gdy drugi z małżonków nie wnioskuje o rozwód. Separacja orzeczona przez sąd pozwala uregulować prawnie separację faktyczną i wiąże się z podziałem majątku. Instytucja ta została stworzona, aby umożliwić małżonkom przemyślenie rozejścia i ocenić, czy istnieje szansa na odbudowanie więzi oraz powrót do pożycia.

Skutkiem prawnym rozwodu jest rozwiązanie małżeństwa, co pozwala każdej ze stron zawrzeć kolejny związek małżeński. Separacja pozwala jedynie na rozdzielność majątkową, a nie umożliwia ponownego zawarcia małżeństwa oraz nie zwalnia małżonków z niesienia wzajemnej pomocy w trudnych chwilach (np. chorobie). Istotną różnicą jest także to, że separację i jej skutki prawne można znieść wskutek orzeczenia sądu, a skutki prawne rozwodu pozostają trwałe (sąd nie może znieść orzeczenia o rozwodzie).

Podczas postępowania rozwodowego sąd może orzec:

 • rozwód bez orzekania o winie (gdy obie strony zgodnie złożą wniosek o tym sposobie orzeczenia w pozwie lub na dalszych etapach postępowania rozwodowego),
 • rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie jednego z małżonków,
 • rozwód z orzeczeniem o winie obu stron.

W postępowaniu rozwodowym sąd może orzec również o:

 • władzy rodzicielskiej,
 • kontaktach z małoletnimi dziećmi,
 • alimentach na dzieci,
 • alimentach na małżonka,
 • podziale majątku,
 • zwrocie kosztów sądowych od strony przeciwnej.

Podział majątku Łódź, Brzeziny, Pabianice

Adwokat w Łodzi, Pabianicach i Brzezinach z Kancelarii Adwokackiej Joanny Zielińskiej prowadzi nie tylko sprawy rozwodowe, ale także związane z nimi sprawy o podział majątku wspólnego. Ten aspekt spraw rozwodowych bardzo często prowadzi do największych nieporozumień pomiędzy małżonkami, a wsparcie doświadczonego adwokata może pomóc szybciej przejść do porozumienia.

Klienci mogą zdecydować się na:

 • polubowne porozumienie dotyczące podziału majątku wspólnego,
 • postępowanie sądowe – ta droga jest bardziej skomplikowana i dłuższa, ale często bywa jedynym rozwiązaniem, gdy partnerzy nie mogą dojść do porozumienia.

Adwokat z kancelarii sporządza wezwanie do podziału majątku własnego i wysyła go do współmałżonka Klienta. Kolejnym krokiem jest ustalenie składu majątku i wycena poszczególnych jego składników. W postępowaniu polubownym małżonkowie mogą wycenić majątek samodzielnie i zadeklarować jego podział (np. rozdział nieruchomości i ruchomości, rozliczenie nakładów poniesionych na zgromadzony majątek, wysokości i terminy spłaty w ratach). W przypadku postępowania sądowego, wyceny dokonują rzeczoznawcy, a części przypadające dla poszczególnych stron są rozdzielane indywidualnie, dlatego podział może znacznie się przedłużać.

Prawnik z Kancelarii Adwokackiej Joanny Zielińskiej dokładnie objaśnia Klientowi sposoby postępowania z zakresu podziału majątku wspólnego, analizuje indywidualny charakter sprawy i doradza najkorzystniejsze rozwiązania z tego zakresu. Klient ma gwarancję, że pełnomocnik zadba o jego interesy, dlatego może poczuć się bezpieczniej niż w przypadku podziału na własną rękę.

Rozwód Łódź, Brzeziny, Pabianice – teren działalności kancelarii

Głównym terenem działania Kancelarii Adwokackiej adwokat Joanny Zielińskiej jest Łódź i okolice. Siedziba znajduje się w samym centrum miasta – przy ul. Piotrowskiej 82/XIII "U". Prowadzimy również filie w Brzezinach i Pabianicach. Nasi adwokaci najczęściej prowadzą sprawy toczące się przed sądem okręgowym w Łodzi.

Adwokat – sprawy rozwodowe w Łodzi

Chcesz uzyskać szybki rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie współmałżonka? Zależy Ci na profesjonalnym wsparciu doświadczonego pełnomocnika, która zadba o wszystkie kwestie formalne i podpowie, jak przeprowadzić sprawę, aby rozwód nie ciągnął się całymi latami? Masz problem z podziałem majątku wspólnego, chcesz uregulować sądownie kwestię opieki czy kontaktów nad małoletnimi dziećmi lub uzyskać (wraz z rozwodem) orzeczenie o przyznaniu alimentów? Prawnik z Kancelarii Adwokackiej Joanny Zielińskiej otoczy Cię opieką merytoryczną na wszystkich etapach postępowania i pomoże bez większych szkód przejść przez rozwód, który bywa jednym z najcięższych doświadczeń w życiu.

Zapraszamy do jednego z naszych oddziałów (Łódź, Pabianice, Brzeziny) lub kontaktu telefonicznego. Gwarantujemy dyskrecję, pełen profesjonalizm i rzetelne informacje na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy zarówno wnoszących sprawę o rozwód, jak i pozwanych.