Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Unieważnienie małżeństwa

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują także kwestie związane z unieważnieniem małżeństwa. Kiedy możemy żądać unieważnienia małżeństwa? Ustawa stanowi, iż tylko w przypadkach braku świadomego wyrażenia woli, błędu oraz groźby.

Jeżeli w dniu ślubu powstaną wątpliwości czy jeden z małżonków jest w stanie złożyć świadome oświadczenie woli o wstąpieniu w związek małżeński, gdyż znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wówczas powinno się odmówić przyjęcia od niego oświadczenia.

Stan świadomości ocenia się tylko i wyłącznie w momencie składania oświadczenia. Ta chwila decyduje o tym czy małżeństwo zostało ważnie zawarte. Fakt, że dana osoba w dniu ślubu korzysta ze zwolnienia lekarskiego nie może przesądzać jeszcze o stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli. Jednak jeżeli z dokumentacji medycznej wynika, że przyszły małżonek cierpi na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy, to taki stan rzeczy jest wystarczający do unieważnienia małżeństwa.

Ta świadomość może być tylko częściowa, aby była podstawa do unieważnienia. Przyczyny powstania nieświadomości mogą być różne i nie mają znaczenia w omawianym zakresie. Oprócz działania środków odurzających, o których wyżej wspomniano mogą to być np. hipnoza, choroba psychiczna czy niedorozwój umysłowy.

Kolejną okolicznością umożliwiającą małżonkom żądania unieważnienia małżeństwa jest działanie pod wpływem błędu. Bierze się tu pod uwagę jedynie błąd co do tożsamości drugiego małżonka. Oznacza to, że małżonek, który złożył oświadczenie woli wobec innej osoby niż ta, z którą chciał się ożenić bądź wyjść za mąż może domagać się unieważnienia. Jakie to mogą być sytuacje? Na przykład: gdy niewidomy poślubia inną osobę niż ta, z którą chciał zawrzeć małżeństwo, bądź gdy poślubia się bliźniacze rodzeństwo.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy jeden z małżonków posługuje się nieprawdziwymi danymi, sfałszowanym dowodem osobistym. Nie ma to wpływu na zawarcie związku małżeńskiego.

Nie można żądać unieważnienia małżeństwa z takich powodów jak transseksualizm, impotencja, homoseksualizm, narkomania, alkoholizm, choroba. Nieświadomość o istnieniu powyższych okoliczności nie może uzasadniać unieważnienia małżeństwa, nawet jeżeli drugi małżonek świadomie zataił te informacje.

Ostatnią przesłanką, która pozwala żądać unieważnienia małżeństwa jest działanie pod wpływem groźby bezprawnej. Chodzi o sytuację, gdy drugi z przyszłych małżonków lub osoba trzecia grożąc zmusza do zawarcia małżeństwa. Jeżeli osoba, której się grozi obawia się, że jej lub innej osobie grozi niebezpieczeństwo i dlatego wstępuje w związek małżeński, to takie oświadczenie woli dotknięte jest wadą.

Groźby mogą przybierać różną postać. Może polegać na zastosowaniu przemocy fizycznej jak pobicie, a także za groźbie ujawnienia kompromitujących informacji. Najważniejsze w omawianym aspekcie jest to, że pomiędzy groźbą, a złożonym oświadczeniem woli o wstąpieniu w związek małżeński musi istnieć związek przyczynowy.

Unieważnienia małżeństwa może żądać jedynie małżonek, którego oświadczenie woli dotknięte było wadą. Wówczas musi złożyć pozew do sądu przeciwko drugiemu małżonkowi.

O kancelarii

Siedziba Kancelarii znajduje się w samym centrum - Łódź, Piotrkowska 82 w poprzecznej oficynie. Jest to brama vis a vis znanych "siódemek".
Zapraszamy również do naszej filii

  • Kancelaria prawna Pabianice, ul.Zamkowa 27
  • Kancelaria prawna Brzeziny, ul. Mickiewicza 17.

W kancelarii klient czuje komfort i atmosferę zaufania a także profesjonalizm.

Więcej...

Oferta

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego przedsiębiorcę. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie. W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.
Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Więcej...

Doświadczenie

Kancelaria istnieje od września 2009r. Przez cztery lata obsługiwała PGE Dystrybucję S.A., –a także inne spółki takie jak Grupowa Oczyszczalnia ŒŚcieków sp. z o.o. w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Zakład Drogownictwa i Inżynierii.

Więcej...