Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Wypowiedzenie umowy najmu

Nie zawsze umowa najmu może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem. Warto ten fakt mieć na względzie, przy podpisywaniu umowy.
Jeżeli strona skorzysta z prawa wypowiedzenia to wówczas dochodzi do wygaśnięcia umowy najmu. Uprawnienie to przysługuje zarówno wynajmującemu jak i najemcy oraz może zostać zrealizowane także poprzez wytoczenie powództwa o eksmisję. Pamiętajmy jednak, że wypowiedzieć możemy umowę najmu zawartą tylko na czas nieokreślony.

Jakie są terminy wypowiedzenia? O powyższym mogą zadecydować strony, w razie braku wskazania w umowie terminów mają zastosowanie terminy przewidziane w kodeksie cywilnym. Wówczas, jeżeli jedna ze stron dokona wypowiedzenia umowy najmu w krótszym okresie czasu niż to przewiduje umowa, to i tak umowa najmu wygaśnie po upływie terminów ustawowych.

Bardzo często spotykam się z pytaniem czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, kiedy istnieje taka możliwość? W orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie prawa problem ten przez lata był analizowany. Ostatecznie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 listopada 2006 r., III CZP 92/06, OSNC 2007 stwierdził, że istnieje możliwość wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony z ważnych przyczyn, które określa umowa.

Obecnie art. 673 § 3 k.c. mówi o wypadkach wskazanych w umowie. Jak należy to rozumieć? Strony winny opisać w umowie sytuacje, które w przypadku ich zaistnienia uprawniają do jej wypowiedzenia. Zamieszczenie postanowienia o możliwości wypowiedzenia jest niewystarczające. Muszą tu być wskazane konkretne okoliczności. Głównie chodzi o zabezpieczenie interesów stron.

Sąd Najwyższy dopuścił także w uchwale składu 7 sędziów z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 74/07, OSNC 2008, możliwość wypowiedzenia umowy najmu zawartej przed 10 lipca 2001 r. na czas oznaczony w wypadkach określonych w tej umowie.

Lektura przepisów regulujących umowę najmu pozwala wysnuć wniosek, że mają one na celu ochronę słabszej strony umowy, którą zazwyczaj jest najemca lokalu mieszkalnego. Przede wszystkim ustawodawca ma na względzie ochronę i zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych najemcy.
Wskazać należy, że przepisy zawarte w kodeksie cywilnym stanowiące o umowie najmu zawartej na czas określony mają charakter bezwzględnie wiążący. Strony więc nie mogą w umowie inaczej określić powyższej kwestii. Pamiętajmy o tym przy konstruowaniu umowy. Jeżeli strony ustanowią okoliczności, które będą uprawniać do wypowiedzenia umowy, to wówczas druga strona będzie mogła podjąć obronę przeciwko wypowiedzeniu jedynie w zakresie tego, czy wystąpiły zdarzenia określone w umowie, które dawały podstawę do wypowiedzenia.

Takie rozwiązanie jest prawidłowe, gdyż każda ze stron musi się liczyć z możliwością rozwiązania umowy w ściśle określonych przypadkach. Pogląd ten jest aprobowany zarówno przez orzecznictwo nie tylko Sądu Najwyższego, ale też sądów powszechnych i doktrynę prawniczą. Oznacza to, że strony nie mogą swobodnie regulować powyższej kwestii w umowie. Obecnie takie działanie stron sprzeczne jest również z obowiązującymi przepisami ustawy.

Łódź, dnia 05 grudnia 2017r.

 

Łódź, dnia 05 grudnia 2017r.

O kancelarii

Siedziba Kancelarii znajduje się w samym centrum - Łódź, Piotrkowska 82 w poprzecznej oficynie. Jest to brama vis a vis znanych "siódemek".
Zapraszamy również do naszej filii

  • Kancelaria prawna Pabianice, ul.Zamkowa 27
  • Kancelaria prawna Brzeziny, ul. Mickiewicza 17.

W kancelarii klient czuje komfort i atmosferę zaufania a także profesjonalizm.

Więcej...

Oferta

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego przedsiębiorcę. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie. W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.
Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Więcej...

Doświadczenie

Kancelaria istnieje od września 2009r. Przez cztery lata obsługiwała PGE Dystrybucję S.A., –a także inne spółki takie jak Grupowa Oczyszczalnia ŒŚcieków sp. z o.o. w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Zakład Drogownictwa i Inżynierii.

Więcej...