Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Podział majątku małżonków a zwrot wydatków i nakładów

Bardzo często w czasie trwania związku małżeńskiego, ale także i po małżonkowie czynią wydatki i nakłady na majątek wspólny. Taką sytuacją może być opłacanie czynszu za lokal mieszkalny po uprawomocnieniu się wyroku o rozwód, przez jednego z byłych małżonków bądź uiszczanie rat na poczet kredytu hipotecznego zaciągniętego przez oboje małżonków.

Kiedy dochodzi do wszczęcia postępowania w sprawie o podział majątku, każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Wskazane wyłączenie ma miejsce, gdy zostaną spełnione dwie przesłanki: nakłady mają charakter nakładów koniecznych, a przedmioty, na które zostały poczynione, przynoszą dochód.

Podnosi się, że nakłady oraz wydatki mają charakter koniecznych, gdy ich dokonanie jest niezbędne do utrzymania rzeczy w stanie niepogorszonym. Są nimi także obciążenia o charakterze publicznoprawnym, np. podatki czy inne opłaty związane z określonym przedmiotem.

Kiedy przedmiot przynosi dochód? Wszystko zależy od konkretnych okoliczności. Ta sama rzecz może w danej sytuacji przynosić dochód, a w innej stratę. Przykładowo mieszkanie, które należało do majątku osobistego jednego małżonków może przynosić korzyści z najmu. Może jednak być tak, że nie ma chętnych, aby je wynająć. Wówczas przynosi stratę. W pierwszym przypadku koszty bieżących napraw pokryte z majątku wspólnego nie będą podlegały rozliczeniu, natomiast w drugim rozliczenie powinno zostać przeprowadzone.Można także zażądać zwrotu wydatków i nakładów, które zostały poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można natomiast żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Przepisem regulującym powyższe kwestie jest art. 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 maja 2013 r.,( II CSK 593/12, LEX nr 1353157) podkreślił, że przepis art. 45 zd. 3 ma zastosowanie zarówno do nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, jak i do nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty.

Od chwili wszczęcia postępowania o podział majątku wspólnego nie można orzekać w sprawach unormowanych w art. 45 w jakimkolwiek innym postępowaniu (tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 stycznia 1982 r., III CZP 54/81, LexisNexis nr 301655, OSNCP 1982, nr 5-6, poz. 71,). Pamiętajmy również, że o zwrocie wydatków i nakładów z majątku osobistego, sąd orzeka wyłącznie na wniosek(!) zgłoszony w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. We wniosku niezbędne jest dokładne określenie zgłaszanego żądania (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2012 r., I CSK 323/2011, Lexis.pl nr 5029670).

Artykuł 45 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie ma zastosowania do rozliczenia nakładów i wydatków dokonanych z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka. Tego typu roszczenia nie mogą być zgłaszane w postępowaniu o podział majątku wspólnego, aczkolwiek przewiduje się jeden wyjątek. Istnieje możliwość zgłoszenia powyższego żądania, gdy nakłady na majątek osobisty zostały dokonane zarówno z majątku osobistego drugiego małżonka, jak i majątku wspólnego (tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 czerwca 2002 r., IV CKN 1108/2000, LexisNexis nr 358937, OSNC 2003, nr 9, poz. 123).

W innej sytuacji zmuszeni jesteśmy złożyć stosowny pozew do sądu o zapłatę. Takie roszczenie podlega ogólnym regułom dotyczącym przedawnienia, jednak co istotne bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas trwania małżeństwa, gdy roszczenie przysługuje jednemu z małżonków przeciwko drugiemu. Dochodzenie takich roszczeń następuje w postępowaniu procesowym (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 1984 r., III CRN 315/83, Lexis.pl nr 321099)

Małżonkowie zdecydowani na przeprowadzenie rozliczeń nakładów i wydatków, ich wartość winni ustalić na podstawie stanu z chwili ich dokonania i cen z chwili orzekania.

Powyższa lektura prowadzi do wniosku, że podział majątku wspólnego małżonków obejmuje wiele wątków. Adwokat lub inny prawnik jest w mojej ocenie niezbędny przy bardziej skomplikowanych stanach faktycznych. Pamiętajmy, że dzielimy dorobek całego życia, dlatego też warto pomyśleć czy nie skorzystać z pomocy profesjonalisty.

O kancelarii

Siedziba Kancelarii znajduje się w samym centrum - Łódź, Piotrkowska 82 w poprzecznej oficynie. Jest to brama vis a vis znanych "siódemek".
Zapraszamy również do naszej filii

  • Kancelaria prawna Pabianice, ul.Zamkowa 27
  • Kancelaria prawna Brzeziny, ul. Mickiewicza 17.

W kancelarii klient czuje komfort i atmosferę zaufania a także profesjonalizm.

Więcej...

Oferta

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego przedsiębiorcę. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie. W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.
Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Więcej...

Doświadczenie

Kancelaria istnieje od września 2009r. Przez cztery lata obsługiwała PGE Dystrybucję S.A., –a także inne spółki takie jak Grupowa Oczyszczalnia ŒŚcieków sp. z o.o. w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Zakład Drogownictwa i Inżynierii.

Więcej...