Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

Zasięgnij porady! 609-77-65-42

Dziedziczenie spadku na podstawie testamentu - rodzaje testamentów

Obowiązujące przepisy prawa przewidują różne formy testamentu, w oparciu o które dochodzi do nabycia spadku. Wyróżniamy testamenty zwykłe i szczególne. Pamiętajmy, że testament może być zawsze przez testatora odwołany, zmieniony.

Podstawową formą testamentu zwykłego jest testament własnoręczny. Musi on być spisany pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą. Naruszenie przynajmniej jednego z dwóch pierwszych wymogów skutkuje zawsze nieważnością całego testamentu. Brak daty co do zasady również powoduje nieważność, chyba że nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu oraz co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament może być również sporządzony w formie aktu notarialnego. Z formy testamentu notarialnego mogą skorzystać osoby niewidome, głuche, nieme lub głuchonieme, a także nieumiejące lub niemogące czytać lub pisać. W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z tej właśnie formy testamentu. Bardzo często bowiem dochodzi do sytuacji, gdzie osoby pominięte w testamencie próbują go podważyć. Notariusz zaś to osoba zaufania publicznego, która jest gwarantem, że wszystkie formalności zostały zachowane. W rzeczywistości bardzo ciężko jest zakwestionować wolę testatora sporządzoną w formie aktu notarialnego.

Trzecią formą testamentu zwykłego jest testament alograficzny. Testament ten sporządza się w obecności dwóch świadków, gdzie spadkodawca oświadcza swą ostatnią wolę ustnie wobec tzw. osoby urzędowej. Oświadczenie to następnie zostaje spisane w protokole, który wskazuje również na datę sporządzenia tegoż oświadczenia. Protokół zostaje odczytany spadkodawcy. Podczas odczytania muszą być obecni świadkowie. Później dochodzi to jego podpisania przez testatora i wszystkich obecnych. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

Kolejną grupą testamentów są testamenty szczególne. Skorzystanie ze szczególnej formy testamentu możliwe jest w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, przewidzianych w przepisach.

Spośród trzech form testamentów szczególnych najbardziej popularny jest testament ustny. Może on zostać sporządzony w dwóch przypadkach: zaistnienia obawy rychłej śmierci spadkodawcy lub wystąpienia szczególnych okoliczności, wskutek których zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Wystarczy, że zostanie spełniona jedna z tych przesłanek by spadkodawca mógł sporządzić testament ustny.

Kolejnym testamentem szczególnym jest testament podróżny. Testament podróżny jest de facto szczególną odmianą testamentu alograficznego. W jego przypadku rolę osoby urzędowej może odgrywać dowódca statku lub jego zastępca. Testament podróżny może być sporządzony jedynie podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. Warunkiem jest, aby spadkodawca był w trakcie odbywania podróży.

Przepisy przewidują również możliwość sporządzenia testamentu wojskowego.

Moc obowiązywania testamentów szczególnych jest ograniczona w czasie. Tracą one moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwykłego.

Warto mieć na uwadze fakt, że gdy chcemy powołać do spadku niektórych tylko spadkobierców ustawowych, to pominięci będą mogli dochodzić zapłaty zachowku. Jeżeli spadkobierca został pominięty z konkretnych powodów np. nie utrzymywał jakiegokolwiek kontaktu ze spadkodawcą, nie interesował się losem spadkodawcy, nie udzielał spadkodawcy pomocy w potrzebie to wówczas spadkodawca może go w testamencie wydziedziczyć.

Wydziedziczenie zaś skutkuje tym, że wyklucza możliwość żądania zapłaty zachowku od spadkobierców testamentowych. Pamiętajmy o tym, gdyż notariusz nie zawsze nas pouczy.

O kancelarii

Siedziba Kancelarii znajduje się w samym centrum - Łódź, Piotrkowska 82 w poprzecznej oficynie. Jest to brama vis a vis znanych "siódemek".
Zapraszamy również do naszej filii

  • Kancelaria prawna Pabianice, ul.Zamkowa 27
  • Kancelaria prawna Brzeziny, ul. Mickiewicza 17.

W kancelarii klient czuje komfort i atmosferę zaufania a także profesjonalizm.

Więcej...

Oferta

Forma porady prawnej jest zgodna z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez danego przedsiębiorcę. Często wystarczają tylko ustne konsultacje lub krótkie wyjaśnienia na piśmie. W bardziej skomplikowanych stanach prawnych sporządza się szczegółowe analizy i opinie.
Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Więcej...

Doświadczenie

Kancelaria istnieje od września 2009r. Przez cztery lata obsługiwała PGE Dystrybucję S.A., –a także inne spółki takie jak Grupowa Oczyszczalnia ŒŚcieków sp. z o.o. w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, Zakład Drogownictwa i Inżynierii.

Więcej...