Adwokat Joanna Zielińska

JOANNA ZIELIŃSKA

Kancelaria Adwokacka

609-77-65-42

Odszkodowania Łódź
Pabianice, Brzeziny

Kancelaria Joanny Zielińskiej zapewnia wsparcie adwokata w sprawach o odszkodowania dla klientów w Łodzi, Brzezinach i Pabianicach.

O odszkodowanie można się starać, gdy miała miejsce krzywda lub doszło do poważnego uszczerbku zdrowia bądź mienia. Adwokat występuje wówczas w imieniu poszkodowanego, zabiegając o wypłacenie odszkodowania czy zwrot kosztów leczenia, w razie potrzeby również na drodze sądowej. Zajmuje się kompletowaniem potrzebnych dokumentów, kontroluje, czy ubezpieczyciel postępuje prawidłowo i czy suma odszkodowania nie została zaniżona. Może oszacować szkodę bądź wesprzeć klienta przy uzyskaniu koniecznych opinii medycznych.

Pomoc prawną mogą otrzymać także sprawcy szkody, którzy w ten sposób zwiększają swoje szanse na rozwiązanie konfliktu za porozumieniem stron czy z uwzględnieniem okoliczności łagodzących.

Definicja odszkodowania

Każda osoba ma prawnie zagwarantowaną ochronę swoich dóbr i interesów. Jeśli z czyjejś winy – osoby fizycznej, prawnej, nawet Skarbu Państwa – została wyrządzona wymierna krzywda, można domagać się wyrównania jej za pośrednictwem odszkodowania. Należy przy tym rozróżnić dwie definicje: odszkodowanie odnosi się do uszczerbku rzeczowego i majątkowego. Wszelkie krzywdy, które majątku nie dotyczą, określane są mianem zadośćuczynienia.

Jest kilka elementów, które muszą się pojawić, by uznać zasadność odszkodowania. Musi zaistnieć szkoda w wyniku zdarzenia, które ustawowo nakłada obowiązek jej naprawienia, co więcej – między zdarzeniem a szkodą powinien zajść tzw. "adekwantny związek przyczynowy". W przypadku odpowiedzialności deliktowej ponoszone są konsekwencje zachowań niezgodnych z prawem, odpowiedzialność kontraktowa natomiast odnosi się do złamania zasad umowy stron.

Jeśli wszystkie te elementy mają zastosowanie w danym przypadku, polskie prawo cywilne wyróżnia trzy zasady odpowiedzialności odszkodowawczej, a mianowicie zasadę winy, zasadę ryzyka i zasadę słuszności.

Najważniejsza funkcja odszkodowania to funkcja kompensacyjna – pokrycie i szkody, i innych wynikłych z niej strat. Może przyjąć formę restytucji naturalnej, czyli przywrócenia do stanu pierwotnego, bądź rekompensaty pieniężnej.

Na skutek czego mogę uzyskać odszkodowanie?

O odszkodowanie można się starać na przykład w przypadku, gdy doszło do wypadku komunikacyjnego, został popełniony błąd lekarski, nastąpiło wywłaszczenie, zniszczenie mienia albo zostały spełnione warunki umowy ubezpieczeniowej, np. OC i AC czy ubezpieczenia na życie. Polisa ubezpieczeniowa to zresztą rozsądna inwestycja, ponieważ nie da się przewidzieć wypadków losowych – od zalania mieszkania poprzez kradzież aż do całkowitego zniszczenia mienia w wyniku powodzi bądź pożaru. Nigdy nie należy zapominać o dokładnym zapoznaniu się z listą sytuacji obejmowanych przez ubezpieczenie.

O odszkodowanie od Skarbu Państwa może się starać osoba, która wykaże, że w stosunku do niej urzędnicy państwowi dopuścili się zaniechań bądź uchybień. Obywatel ma również prawo domagania się odszkodowania od banku, jeśli instytucja działała na jego szkodę, np. podając niewłaściwe informacje bądź zatajając je.

Jakiej wysokości odszkodowanie można uzyskać?

Wedle przepisów Kodeksu Cywilnego odszkodowanie nie powinno przekraczać szkody, a jedynie ją wyrównywać. Generalnie jednak każda sprawa ma inną specyfikę i w każdym przypadku obowiązują nieco inne warunki. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (np. mieszkaniowych) zastosowanie mają dwa warianty: ubezpieczenia mienia w wartości rzeczywistej i odtworzeniowej. W tym pierwszym wypadku oceniany jest stopień zużycia mienia i w związku z tym jego wartość, w drugim realny koszt przywrócenia mienia do stanu, jaki miał przed powstaniem szkody.

Odszkodowania wypłacane przez ZUS z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej mają stałą wartość: od 854 zł za każdy procent stałego uszczerbku bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, poprzez 14950 zł za orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy, aż po 76887 zł, gdy oprócz poszkodowanego uprawniony do odszkodowania jest małżonek oraz jedno bądź więcej dzieci (przysługuje 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania na każde z tych dzieci) lub poszkodowany i dwoje lub więcej dzieci (przysługuje 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko). Szczegółową listę można znaleźć na stronie ZUS.

Po wypadku samochodowym w przypadku szkód osobowych można wywalczyć kwotę nawet do 5 milionów euro, a majątkowych – do miliona euro. Reguluje to ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku.